Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christenen allengs meer zal worden gewaardeerd en aangevraagd, gelijk er dan ook aanvankelijk reeds menig exemplaar van is geplaatst.

Met de Maleische vertaling van het evenbedoeld Bijbelsch leesboek werd door mij in 1887 wel een aanvang gemaakt, doch tot dusverre kon ik daarvan nog slechts nauwelijks de helft in concept brengen. Ach! hoeveel is er, dat mij dringt tot de bede om herstel mijner gestoorde gezondheid, opdat ik, zoo al niet met vorige kracht, dan toch met onafgebroken lust en opgewektheid hier de taak moge voortzetten, die nog in bijna ieder opzicht mijne persoonlijke zorg en bemoeienis vereischt. God, die den zwakke kracht geeft en en den moede sterkte, zie met genadig welgevallen ook op mijn' gebrekkigen arbeid neder! Ons vereenigd werken en streven blijve Hem eerbiedig en vertrouwend opgedragen! Zijn Koninkrijk kome!