Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook die ure, dat ik u, mijne trouwe vrienden en medearbeiders Kruyt en Hoezoo, met de uwen, de hand ten afscheid moest drukken. God zij en blijve met u. Wij blijven elkaar in liefde gedenken. Ook wij hebben in onzen zendingarbeid, in ons geheele leven, noodig, steeds geloovig te leeren zeggen: de wil des Heeren geschiede.

Daar wordt nu heel wat meer en anders gearbeid op Java, dan toen ik den 13 den December 1860 daar voet aan wal zette. In Oost- en Midden- en West-Java, d. w. z. over geheel Java, is de Heer begonnen ons eene geopende deur te geven. Het Woord des Levens kan vrijelijk door ons daar verkondigd worden. En die verkondiging - zij was niet vruchteloos, al moge ook naar den aard der christelijke liefde, en met de gedachte aau het betrekkelijk weinig geld waarover de zending te beschikken heeft, meerder vrucht gewenscht worden. Laat ons maar doen wat wij kunnen; en ook voor Java bidden, dat daar Gods koningrijk moge komen!

Rotterdam, Mei 1889.

c. POENSEN.