Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom, al moest dit ook mijzelf den dood kosten, ik wil van haar graf niet wijken, maar hier haar beweenen, zoolang ik leef." Hierop sprak nabi Isa: ,/indien ik uwe gestorven vrouw eens weder levend kon maken, zoudt ge dan in mij gelooven?" u O, Heer!" zeide de man verschrikt - //wanneer dat eens gebeuren kon, zeker zou ik in u gelooven, want dan zou het mij blijken, dat gij de profeet Jezus Christus (Isa almasih) zijt, de door God begunstigde en gezegende." — Nabi Isa beval nu den man hem het graf zijner vrouw te wijzen; en nadat deze dit gedaan had, sprak Hij met luider stemme tot het lijk: ,/herleef! en sta op uit het graf!" Op eens spleet de grafkuil vaneen, en verhief zich een man van eene buitengewoon zwarte gedaante, die zich ijlings voor de voeten van den profeet nederwierp, en zijn geloof beleed in God en den profeet Isa. Intusschen was de bedroefde echtgenoot door zwaren schrik getroffen, op het gezicht, dat de herleefde geenszins zijne vrouw was. Hij gaf dit ook aan nabi Isa te kennen, met de opmerking, dat hij zich zeker in de aanwijzing van het graf vergist had, waarom hij tevens eene andere, en nu naar zijn verzekering de ware plaats aantoonde. Nabi Isa gebood daarop den zwarten man ten doode terug te keeren; en nadat dit geschied was, naderde Isa tot het graf, hem door den ontstelden echtgenoot als het rechte aangewezen, en sprak ook tot het lijk, dat daar was rustende: «herleef, en sta op." Wederom opende zich de aarde; en nu vertoonde zich eene vrouw van een bijzonder schoon voorkomen. »Is dit uwe vrouw?" vraagde nabi Isa den man; en toen deze hierop bevestigend antwoordde, en evenals zijne echtgenoot beleed te gelooven in God en den profeet Isa, hernam de profeet: «welnu, blijft altijd bij dit geloof; want dat is de weg tot uw geluk. En zet nu uw ech-