Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe, dat er, èn daar èn later in het zendingveld geen onderscheid tusschen hen en de andere zendelingen zij.

Door verschillende sprekers werd er op gewezen, dat men toch van de eigenlijke theologische opleiding voor de zending niet al te hooge verwachting moet hebben. Zij kan uitnemende diensten bewijzen; kan hier of daar zelfs noodig zijn. Maar in 't algemeen hebben wij nog altijd den weg te volgen, dien de Heer zelf reeds insloeg, toen hij vrome mannen zonder theologische opleiding tot het zendingwerk vormde en liet uitgaan, ofschoon ook de meer wetenschappelijk opgeleide Paulus ontzaggelijk veel voor de zaak van het Godsrijk heeft gedaan, 't Is zeker te betreuren, dat er over 't algemeen zoo weinig jonge mannen uit den beschaafden en ontwikkelden stand zich voor het zendingwerk aanmelden. Bij het Rhijnsche Genootschap, zoo deelde Dr. Schreiber ons meê, heeft tot hiertoe nog nooit een theoloog zich aangeboden. Hierover was men het algemeen eens, dat een zekere mate van theologische opleiding voor den zendeling hoogst gewenscht is; doch dringend waren ook de waarschuwende stemmen, om toch geen kunstmiddelen aan te wenden tot bevordering der zendingzaak, en met het opnemen van theologen voorzichtig te zijn. Opmerkelijk was het dat verscheiden stemmen (o. a. Dr. Warneck en de oud-zendeling Hesse) zich verhieven tegen het denkbeeld, om zendelingen tijdelijk op te nemen, met het vooruitzicht om later weer in 't vaderland predikant te kunnen worden. Ik kon niet nalaten in den loop der discussiën een opmerking te mengen, dat wij bij ons te lande in gansch andere toestanden verkeeren, dat hier van geen theologen-overvloed, maar van predikanten-nood sprake is, terwijl ik tegelijk het feit meêdeelde, dat onlangs voor de eerste maal een theoloog zich heeft aangemeld voor de opneming in ons