Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook verschillende andere sprekers namen aan de discussie deel. Sterk wordt aangedrongen op het nut van aanschouwelijk onderwijs. Er wordt gewezen op den invloed, dien de zondagschool oefent op de ontwikkeling der meisjes en daardoor op heel den huisel ijken en maatschappelijken toestand. Meer dan één spreker betreurde het, dat de Engelsche zendelingen te veel Europeesche denkbeelden en indrukken op de inboorlingen overbrengen. !)r. Kropf wist o. a. te vertellen hoe van Engelsche zijde reeds modejournalen onder de Kaffers worden verspreid, en - helaas ook syphilis door de Engelsche uniformen, die aan de inboorlingen verkocht worden! Dit was de hoofdgedachte, waarin alle sprekers éénstemmig waren, dat het van het hoogste belang is de zendingschool zoo goed mogelijk te maken, omdat door haar het kind reeds een andere levensbeschouwing krijgt, en zij één van de meest gezegende middelen kan zijn, waarvan Gods Geest zich bedient om ook heiden en mohammedaan tot die godzaligheid op te leiden, die de belofte heeft des tegenwoordigen en des toekomenden levens.

Des namiddags hield de zendeling Handmann uit Leipzig een zeer uitvoerige rede over de vraag: »was ist zu thun gegenüber der wachsenden römischen Eindrangung in die Evangelischen Missionsgebiete?" In den laatsten tijd, zoo sprak hij, heeft Rome zich in dit opzicht zeer geweerd. O. a. zijn verscheidene Jesuiten, die in 1870 uit Duitschland verdreven zijn, voor de missie gebruikt. Zelf heeft hij op zijn zendingterrein hun machtigen invloed ondervonden. Op één zijner stations hebben zij zelfs zijn zendingschool tot den grond toe afgebroken. Vele jonge christenen hebben zij afkeerig gemaakt. Er wordt handgeld gegeven om bekeerlingen voor de Roomsche kerk te maken.