Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondene „Commissie voor de zaken in Bolaang-Mongondow", welke informeerde of de hoofden geen Gevernementsscholen wilden hebben, werd dit duidelijk te verstaan gegeven. (Med. XX pag. 103, 175, Med. XXV pag. cS4 v.v.) Hun kinderen ontvingen Moliammadaansch onderricht en dit was genoeg. Indien men door de scholen leerde hoe 't Gouvernement te bestrijden, dan zou 't een ander geval zijn, dan zou men ze wel willen hebben. (Med. XX pag. 175.)

Maar was in vroeger dagen de stemming der hoofden alleszins tegen onderwijs, tegen ontwikkeling van het volk, duchtten zij hiervan niets dan nadeel voor ziclizelven, onder invloed van den Controleur A. V. Yeenliuyzen schijnen hun denkbeelden aangaande 't nut van volksonderwijs belangrijke wijzigingen ondergaan te hebben. In liet jaar 1903 toch werd door het Zelfbestuur van Bolaang-Mongondow bij genoemden Controleur een request ingediend behelzende een verzoek om niet minder dan 10 volksscholen. En als men weet dat in dit jaar 1900 niet 10, maar 14 zendingsscholen zijn geopend en de bevolking voor schoolgebouwen, banken en onderwijzerswoningen zorgde — al moest ze ook wel eens aangespoord worden — zal men moeten erkennen dat het 't Zelfbestuur ernst was met zijn verzoek en dat dit meer dan vele andere dingen getuigt van veranderingen ten goede in Bolaang-Mongondow.

Het hierboven meegedeelde moge voldoende zijn om te doen zien hoe door de nauwere aanraking van ons Bestuur niet het landschap Bolaang-Mongondow er veel eene merkwaardige verbetering heeft ondergaan, en de bevolking, vooral de kleine man, niet anders dan zeer tevreden kan zijn met de meerdere inmenging van de ,,Compania" in de Mongondow-zaken.

Voor zoover ik lieb kunnen nagaan, is zij dat dan ook.