Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevallen van pokken moest ik de school eenigen tijd sluiten. Ik sloot zelf mijn erf af volgens den adat en toen ik de afsluiting ophief was ook weer de vrees bij de menschen geweken.

Poewangadja,

vlak bij Sibolangit gelegen, ging dit jaar ook vooruit wat school- en kerkbezoek betreft. De goeroe bleef steeds nog te Sibolangit wonen.

T andjoeng B ë r i n g i n.

De opkomst in de kerk was minder goed, de school werd vrij goed bezocht. In October probeerde de goeroe weer eens overdag sch ol te houden. De doopcandidaten trokken zich terug. De jeugdige pëngoeloe sprak den wensch uit gedoopt te worden. Hoewel hij een der voornaamste Hoofden is, zou zijn overgang toch maar een twijfelachtige aanwinst zijn, wegens zijn zwak karakter. Ook zou ik wenschen dat de goeroe wat krachtiger optrad jegens de menschen en hun meer zijn wil oplegde.

Doerian Sëroegoen.

Het werk lijdt daar onder de wisseling van goeroes. In Februari vond ik een gezin te Tand joeng Bëringin, dat bereid was er heen te gaan, de man Si Moewat was wel in staat als goeroe op te treden. De school ging nogal en van omliggende dorpen kwamen verscheidene kindeien om te leeren. De nieuw aangestelde pëngoeloe (Si Djembang), een oud-leerling van de school van Boeloeh Awar, wil met zijn gezin gedoopt worden.

B o e 1 o e h Awar.

H ier ..onden dit jaar 44 zielen gedoopt worden, er werden ook twee oudsten aangesteld. Tot lieden heerschte