Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er een aangename geest onder de christenen en overstelpend waren de bewijzen van liefde die men goeroe Ponto bij zijn vertrek bewees. Elders hoop ik nog eens op de werkzaamheden van dezen goeroe terug te komen. Of de nieuwe goeroe (Si Këlin) dezelfde takt zal hebben om met de menschen om te gaan moet nog blijken. Ook de indertijd uitgeslotenen, Si Nese en Si Xëgël, kon ik weer in de gemeente opnemen.

lloemah Gërat.

De gemeente breidde zich niet uit; iets wat ik niet verwacht had. (Jok kwam zij hare belofte niet na om een schoolgebouwtje te bouwen. De school wordt nu gehouden op de voorgalerij van het goeroehuis, dat er nu niet zoo geschikt voor is. Daar zij echter beloofd hebben een schooltje te bouwen houd ik hen aan hun woord, al zal ik zelf wel hulp moeten bieden. In het naburige Pënoengkirën gaf de goeroe tweemaal per week les aan den pëngoeloe (Përasi), daar deze zeide Christen te willen worden. Toen echter ook hij knap genoeg was, gaf hij den goeroe te kennen hem niet meer noodig te hebben. Alles kan de Batak gebruiken, behalve godsdienst.

Roemah K i n a n g k o e n g.

Den 18en Maart had de schoolinwijding plaats; tevens zou de pëngoeloe gedoopt worden, maar van den doop kwam niets, de pëngoeloe trok zich terug. Kerk en school laat ik door den goeroe van Boeloeh Awar waarnemen, voorloopig acht ik het niet noodig een goeroe daar aan te stellen. Achteraf gezien is het misschien een goede leiding Gods geweest, dat de pëngoeloe niet gedoopt werd. De man die vroeger een en al nede-