Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken die getallen een duidelijke taal, niet alleen in 't algemeen, maar met eene vingerwijzing ook naar de diepte. Zeker, ook onder die getallen zijn zielen, bij wie liet blijkt: liet Evangelie van Jezus Christus is een kracht Gods tot behoudenis." Daar is bijv. in Woeloer de „orangkaja" (het negorij-hoofd). Wij zeggen : een dom, een vuil man, en toch wat drukte hij in gevoelvolle woorden tegenover mij zijne blijdschap uit, dat hij Christen was, en nu kon leeren. Wat heeft reeds het aanzien van zijne negorij eene verandering ten goede ondergaan. De heidensehe foso's (feesten), waarbij, naar men wil, vroeger op Dammer ook wel eens menschen zijn geslacht, zijn nu reeds jaren lang niet meer gehouden ; de sterke vesting van het heidendom, dat nog steeds zijn kracht vond in het blijven bestaan en het vereering genieten van de afgodsbeelden, is gesloopt, daar ik deze afgodsbeelden, leelijke bouten gedrochten, bij mijn laatste bezoek in 190-5 te Batoemerah — het laatste broeinest — heb kunnen neerhalen, waardoor Dammer van die beelden gezuiverd is. Het leven wordt zindelijker, ook de huizen (Koemoer vooral) beter; het huwelijksleven reiner; orde, rust, welvaart keeren in; men begint te gevoelen het verschil tusschen voorheen en thans.

De inlandsche helper heeft veel te doen. Behalve de drie wekelijksche godsdienstoefeningen al de catecliisatiën voor jong en oud, en dan de scholen, iederen dag van negen tot één uur; daarbij komt nog zieken- en ander huisbezoek; leiding bij de begrafenis enz. — en dit alles voor f 15,— 's maands. Hier is dus geloof en liefde noodig, want waarlijk, het geld verzoet hier den arbeid niet. O, ik houd er mij van overtuigd, dat al de BB. zendelingen en hulppredikers met mij 1 de hand boven het hoofd onzer goede helpers houden. Dat de