Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwevende altaar dor goden", die onder de mensclien hun medium hebben. Het moet dan ook voortaan daartoe dienen, om er den daoeng (den met kalk bestreken offervisch, zie boven blz. 97) op ten offer te brengen, wanneer men een offerfeest met muziek en dans viert.

Babi silambeon (een varken offeren). Men doet dit, wanneer het door den datoe als noodzakelijk om een zieke te genezen of om een ander ongeluk af te wenden, wordt voorgeschreven. De naam duidt een varken aan, dat niet zoo heel groot is, namelijk zoo groot, dat men het nog met de bladeren van een suikerpalmtak omstrengelen en aan den bladsteel met z'11 tweëen dragen kan. Het offer wordt of in huis öf op de dorpsplaats gebracht. Het onderscheid daarin is alleen dit, dat de muzikanten, als het offer buiten gebracht wordt, op liet buitenbalkon des huizes (bonggarbonggar) zitten en er zich bij de instrumenten ook een g o r d a n g (middelsoort trommel) bevindt. Wordt het offer daarentegen binnenshuis gebracht, dan zitten de muzikanten op de parapara (zie blz. 95 onder 3, Morgond a n g), doch dan moet het de man zijn, die de d j a b o e b o n a (zie t.z.p.) bewoont, welke het offerfeest geeft, anders zitten zij aan de tegenovergestelde zijde beneden in het huis. Als slachtpaal neemt men den stengel van een silindjoean g-plant, dien men in een korf met ongepelde rijst steekt. Daaromheen wordt dan de dans uitgevoerd. Bij zulk een offerfeest in lmis komen niet vele toeschouwers, zoodat er ook geen groote drukte bij heerscht.

Mangan lomboe (eene koe eten, d.w.z. als offerande). Doet men dit binnenshuis, dan maakt men den slachtpaal*) even a'ls voor het zooeven besproken

1) De slachtpaal dient niet alleen om het dier dat men slacht te knevelen, maar strekt tevens den geest der aarde, boraspati ni tano (aardhagedis) tot middel, om naderbij te komen en zijn deel van het offer te nemen.