Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IShg op een andere aangelegenheid moet ik de aandacht vestigen. Ik bedoel de gemeenteboeken. Wij hebben hier het oude boek van Jellesma, loopende van 1843 tot uit. 1855, en bevattende het doopregister met 2232 nummers, het lidmatenregister met 1393 en het trouwregister met 454. Blijkens eene aanteekening is sedert 1856 de Oost-Java-zending in drie takken gesplitst : Malang, Kediri en Hadja-warna. Sedert dien tijd waren de aanteekeningen gehouden in folio schrijfboeken van verschillende dikte, waarvan sommigen reeds zeer beschadigd. De vrees bestond, dat na eenige jaren stukken verloren of in het ongereede zouden raken. Toen nu einde 1905 een zendingsvriend mij een som gelds zond met de bedoeling die voor het werk hier te besteden, stelde ik aan den kerkeraad voor, nieuwe boeken aan te schaffen.

Dit geschiedde ! Het eerste boek bevat alles, wat het oude boek van Jellesma inhoudt. Dan volgen twee doopboeken, elk met 10.000 nummers; één lidmatenboek met 5000 nummers en een trouwboek met 2500. Het was een reuzenarbeid alles over te schrijven. De secretaris van den kerkeraad, tevens onderwijzer, werd daarmede belast, tegen behoorlijke vergoeding. En hij heeft zich met trouw en nauwgezetheid van zijne taak gekweten. Gereed zijn nu : het boek van Jellesma, het doorpregister en het trouwregister. Aan het lidmatenregister wordt nog dagelijks gewerkt.

Ook mij geeft deze zaak geen kleine vermeerdering van arbeid. Om zoo goed als zeker te zijta, dat er geen fouten gemaakt worden, heb ik alles persoonlijk nagezien en vergeleken. Hoe eentonig op zichzelf, toch heb ik mij dezen arbeid niet beklaagd. Ik heb er een beter inzicht door gekregen in het zendingswerk in den tijd van Jellesma. Vele familieverhoudingen zijn me