Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in. Mochten wij voor hen ook nog eens iets kunnen zijn.

Hoe wij ons ook beperken bij het opnemen van patienten, bijna het geheele jaar door waren de verschillende afdeelingen ruim bezet. Gewoonlijk moesten patienten hun bed met een ander deelen.

Opmerkelijk is de groote toeloop van kinderen. Onze kinderzaal was steeds overvol'; op de 16 bedden moesten er meermalen een 24-tal een plaats vinden. Een vijftal jongens, waarvan drie Mohammadaan, die loopend behandeld konden worden, doch te ver woonden om geregeld terug te komen, vandaar tot de opgenomen patienten behoorden, bezochten geregeld de school; ook een dertiental wonen wekelijks de kinderkerk bij. De operatieve gevallen nemen ook met het jaar toe. Wij doen in deze de omgekeerde ervaring op van andere medici. Adviseeren laatstgenoemden tot operatie, dan zijn de Inlanders al weg, alvorens het advies nog uitgesproken is ; bij ons vragen de Javanen om opgenomen te worden wanneer wij zeggen, dat operatief ingrijpen genezing kan aanbrengen. Tegen 326 in 1905 opereerden wij er dit jaar 391.

()p onze afdeeling voor prijaji's werden er een zestal verpleegd. Een van hen, een Inlandsch telegrafist, die ruim een jaar onder onze behandeling is geweest, heeft ons verlaten met de begeerte Christen te worden. Dezer dagen vernamen wij, dat hij zich door den Doop bij de Gemeente heeft aangesloten.

Of wij op meerdere vruchten wijzen kunnen P ()ns doel is toch immers de Javanen met Christus in aanraking te brengen. Wij moeten erkennen, dat dit niet geschieden kan, zooals wij dit zoo gaarne zouden wenschen. Al was bet geheele personeel ten allen tijde doordrongen van de roeping, die het had te vervullen, dan nog zou een verblijf van enkele dagen in een Christe-