Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrouwen, van Javanen te winnen, die ons vreemd zijta. Eerst indien zij door den voorganger of andere Christenen gewonnen zijn en eenigen tijd onderricht genoten hebben, kunnen wij beproeven hen verder te brengen. Dit is het, wat het werk zooveel te moeielijker maakt. De drang tot spreken is er, maar wij mogen niet, willen wij niet door onbedachtzaamheid den beginnen den groei verstoren. Uns streven zij, de stuwkracht te zijln, die onze Christenen er toe brenge, niet bevreesd te zijn, maar te spreken, te evangeliseeren. Want waarlijk 1906 heeft ons de verzekering des Heeren gegeven: ,,want ik heb veel volks in deze stad." Moge in 1007 ons dit nog duidelijker worden. Dit is onze bede.

Voor het ressort Sëgaran is 1906 een belangrijk jaar geweest. De lajang pranata, welke door Br. A. Kruijt met den grooten kerkeraad te Madja-warna is samengesteld geworden, is ook door den grooten kerkeraad te Sëgaran met eenige kleine wijzigingen aangenomen.

Reeds voor een tweetal jaren besprak ik met de voorgangers de wenschelijkheid, vaste regels en bepalingen te ontwerpen opdat de Christenen in dit ressort mochten weten, waaraan zij zich in voorkomende gevallen te houden hadden. Toen ik echter vernam, dat Br. A. Kruijt reeds met dezen arbeid begonnen was, stelde ik onze besprekingen uit, opdat later het door den grooten kerkeraad te Madja-warna vastgestelde, als leiddraad dienen kon voor onze besprekingen. Zoodoende zou meer overeenstemming gewaarborgd zijfr.

Nadat de lajang pranata te Madja-warna was vastgesteld, werden deze bepalingen door de voorgangers in de verschillende gemeenten van het ressort Sëgaran, met de gemeenteleden, zoowel mannen als vrouwen, besproken. I)e op- en aanmerkingen werden verzameld en op de voorgangersvergaderingen besproken, waarna op