Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

preekschetsen, waarna één van hen een reeds door hem gehouden preek in schets voor las, het bleek mij dat zulks voor hen wat te vermoeiend was, en ook te veel tijd in beslag nam. Daarom stelde ik hen voor samen te bespreken hoe wij de hoofdzaken van ons Christelijk geloof aan onze catechisanten zouden duidelijk maken. Een Inlandsche leeraar en een onderwijzer zouden dan elk een schets maken zoo mogelijk met vragen en antwoorden, vooreerst over het „ Onze Vader" en later over de „Geloofsartikelen". Na de voorlezing had ieder dan het recht van kritiek. Deze wijze van behandeling had dit groote voordeel, dat mij eerst duidelijk werd wat ieder over het onderwerp dacht, waarna dan kon worden aangevuld wat ontbrak. Vanzelve kwamen aldus allerlei onderwerpen ter sprake, die gewoonlijk zeer verkeerd verstaan worden: ik noem slechts enkel; God als Vader (zoo gansch anders dan een Minahassisch Vader, soms plotseling streng, maar gewoonlijk zeer toegevend), wij als Zijne kinderen uit liefde hem gehoorzamende!; de Hernel als de plaats waar God alles is, en waarvoor men zich hier reeds toebereidt; het geschieden van Gods wil zedelijk van aard, en zoozeer verschillend van de algemeen heerschende voorstelling van het onveranderlijk raadsbesluit Gods; de zondenver geving, geheel vreemd aan de heidensche gedachtenwereld, zoodat beide gedeelten, zonde en vergeving uitvoerig en practisch toegelicht konden besproken worden. Bij de Geloofsartikelen kwamen wij tot aan de bespreking over den H. Geest en zijn werk. Ik stelde voor dat te doen aan de hand van de Handelingen der Apostelen, om zoodoende de immanentie Gods zoo min mogelijk abstract te maken.

Dikwijls ontstond zoodoende een vruchtbare gedachtenwisseling.