Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sigi met succes waien aangepakt, kozen de Toradja's de wijste partij en onderwierpen zich aan het Gouvernement. Hierbij nu was het duidelijk te zien wat de invloed dien wij in den loop der jaren hadden verkregen, te beteekenen had. Van af de kustlijn Posso-Mapane, tot bezuiden B.bajau en Kuku was de onderwerping geheel ernstig gemeend en niemand dacht er aan op te staan of af te vallen. Maar buiten den kring dien wij geregeld bewerkten, dus Zuidelijk van B. b a j a u en K u k u was de onderwerping schijnbaar en niet ernstig bedoeld. Opstokers van de Loewoesclie zijde vonden gehoor en toen het bevel kwam om heerendienst te verrichten en belasting te betalen, stond liet gansche Pebato-land bezuiden B. bajaoe en het land der To Wingke mPoso en dier To Rano bezuiden Koekoe op. M en verschanste zich in zijtne dorpen en wilde niemand toelaten.

Maar het is Br. Hofman gelukt dit onheil te bezweren. Te zamen met onzen trouwen Papa i Woente is hij er op uit getrokken om de onwil] i gen tot betere inzichten te brengen. Zij openden ten slotte voor hem de poorten en lieten hem binnen, daarna lieten zij zich overhalen om den kommandant der expeditie vergeving te gaan vragen, zoodat zij met eene boete vrij kwamen. Toch was er in elk der drie onwillige stammen één dorp dat bij zijn tegenstand volhardde: van de To Pebato: T amungku, van de To Wingke mPoso: Mungku D e n a en van de To Bano : Kandela. Deze dorpen zijn in December 1905 en Januari 1906 na korten strijd veroverd. Hierna is het gelieele land tot rust gekomen.

En sedert is er een eind gemaakt aan het wonen op moeilijk toegankelijke heuveltoppen. Alle dorpen moeten nu verhuizen naar vlakke, toegankelijke terreinen en van wallen of vestingwerken mag geen sprake meer zijn. Hierbij konden wij weer onzen slag slaan. Bij