Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beproeven, opdat die ingeruilde gronden weder op naam onzer Soendaneesche Christen-gemeente zouden worden ingeschreven, lieten die vier broeders zich de schande welgevallen op te treden als „Stroopoppen'V wijl toch de zoo talrijke Mohammedaansche omgeving nauwkeurig wist, dat zij voor de ontginning van die woeste gronden geen patjoel in den grond hadden geslagen of daarvoor ook geen cent hadden uitgegeven. Men beschouwde hen nu als afvalligen van den Islam, die Christenen werden om gronden te verkrijgen. Gelukkig wist een later Assistent-Resident, die meer bekend was met agrarische aangelegenheden te bewerken, dat de vier strooien poppen nog bij hun leven hun bezitsrecht vermaakten aan de hoofden van huisgezinnen, behoorende tot de Soendaneesche Christen-gemeente te Tjiderès.

Evenzoo geschiedde 12 jaar later, toen de gemeente 20 baoe domeingronden van de Regeering ter ontginning ontving. *

Is het in de nu nog gegeven omstandigheden metterdaad een gunstig gevolg van het communaal grondbezit, dat de gebruiker zijn grond-aandeel niet kan verkoopen, een niet te ontkomen nadeel is, dat bij uitbreiding van het aantal huisgezinnen .binnen de Mohammedaansche desa, de meerdere huisgezinnen gewoonlijk geen aandeel bezitten, doch de families weten elkander in deze te helpen. Van onze 80 Christen-huisgezinnen is er slechts één gezin, dat onder eigenaardige omstandigheden door erflating een aandeel verkreeg, doch onder protest van de desa-hoofden, die beweren, dat „een onreine" (de Christen), niet mag erven van de reinen" (Moslims).

De door onze gemeente aangekochte of ontgonnen grondeii werden voorheen voor één oogstjaar gelijk verdeeld onder alle aanwezige huisgezinnen. Op mijne herhaalde aansporing den grond door bemesting enz. te verbeteren, werd mij geantwoord, dat daartoe meer animo zou zijn, als ieder zijn aandeel meer jaren achtereen zou kunnen bewerken. Daarom werd in 1917 in eene algemeene vergadering door de 80 hoofden van gezinnen met algemeene stemmen besloten de verdeeling om de vijf jaar te doen plaats vinden. De gedurende zoodanige periode nieuw toegetreden huisgezinneq vinden werk op het aandeel van weduwen of van ouden

Sluiten