Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekend boek over Mary B i r d, die van 1891 tot 1914 (toen zij stierf) met grooten zegen gearbeid heeft onder de Mohammedaansche vrouwen in Perzië. Clara Rice, die zelf in Perzië goed thuis was, heeft het leven van deze bizondere vrouw uitgegeven onder den titel: Mary Bird in P e r s i a. (Zij noemt haar „A strangely magnetic Personality").

Het boek, dat tijdens den oorlog verscheen (1916) is in bizondere mate actueel door het slothoofdstuk „The present oppurtunity", terwijl 8 fijn-uitgevoerde aquarellen en een uitvoerig register de waarde ervan nog verhoogen. (In stempelband ƒ2.40; 200 blz.).

In het onder „China" reeds genoemde boekje „H eroines of UnknownWays"is een beknopt overzicht van Mary Bird's leven, met noten en uitpuntingen te vinden, gebaseerd op bovengenoemd boek. Het maakt het bizonder gmakkelijk over deze Zendings-„heldin" goed te vertellen. Een door M. Bird zelf geschreven boek „P e rsian Woman and theirCreed"is helaas uitverkocht. Een herdruk is echter niet uitgesloten.

Hiermede zijn alle Stuart-Hardy-platen, die onmiddellijk op Azië betrekking hebben, in verband gebracht met bijpassende literatuur (in ruimen zin). Op weg naar Australië worde echter nog genoemd NIEUW-GUINEA. De zeer aantrekkelijke plaat, die daarop betrekking heeft (Serie I No. 5) slaat wel is waar op Britsch-Nieuw-Guinea, of zooals men het met één woord noemt „Papua", maar er is genoeg verband te leggen met het gedeelte van dit grootste eiland der wereld, dat aan Nederland behoort. Wanneer ik dus eenige Hollandsche literatuur opgeef, is dat, om deze plaat zooveel mogelijk te betrekken in de behandeling der Hollandsche Zending op N. G. *).

1) Een mooi nummer uit de „Lichtstralen" (1912, afl. 2; 30 cent) verscheen over de thans zoo zwaar beproefde Zending in Kaiser Wilhelmsland (het gedeelte van N.G., dat vóór den wereldoorlog aan Duitschland toebehoorde en nu door Australië wordt geregeerd).

Het bedoelde boekje verscheen ter gelegenheid van de 25-jarige herdenking van de vestiging der Zending van de Rheinische Mission

Sluiten