Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

legende: Nadat Poeang Matoea de aarde geschapen had, volgde de schepping van een tweeslachtigen geest, Saoeng di Boeroeng. Hieruit kwam voort Datoe Loefoe, de eerste man. Deze Datoe Loetoe trad in het huwelijk met Datoe Atin, dochter van den hemelvorst Pong Boea Tabang, die weer geboren was uit de ontmoeting van hemel en aarde. Uit het huwelijk van Datoe Loetoe en Datoe Atin sproten zeven zonen voort, die echter den hemel bleven bewonen. Een kleinzoon van Datoe Loetoe, Nanoeroen di Langi, vestigde zich op het eiland Pongko, ergens heel ver weg in zee gelegen. Hier trad hij in 't huwelijk met Maringi di Likoe, geboren uit haar moeder Masapi (een zeenimf) en de zee. Uit het huwelijk van Manoeroen di Langi' sproten weer zeven zonen voort.

Daar op 't eiland Pongko geen vrouwen waren, begaven deze zeven kinderen zich naar het bosch, en sneden zich een houten beeld, waarmee zij in 't huwelijk traden. Uit elk huwelijk sproten wederom zeven zonen voort.

Op het eiland Pongko warea niet genoeg sawahs en karbouwen, en daarom gingen deze 49 kinderen op reis. Zij kwamen na lange omzwervingen eindelijk in Rante Kaloea' aan. Deze kampong bestaat nog, en wordt als de bakermat van de bevolking van de onderafdeeling Rante Pao beschouwd.

Een achterkleinzoon van Manoeroen di Langi', Mindilallangan, trad in het huwelijk met Tonglosoegi. Hun zoon Palioeran vestigde zich op den Boentoe Napo in Dende', vanwaar uit de Noordelijke landschappen bevolkt werden. Palioeran trad in het huwelijk met Kiding-Langi, dochter van den hemelvorst Imba Taoe. Imba Taoe en zijn dochter hadden zich op den Sesean gevestigd, na langs een regenboog de aarde bereikt te hebben.

Nemen dus de noordelijke landschappen Bala, Pali, Bitoeang, Pangala', Koera, Seseng, Piongan, en Dende', Palioeran als stamvader aan, voor de overige landschappen Rante Pao, S'adan, Baloesoe, Nanggala, Tondon, Boentao', Rante Boea, Madandan en Oeloe Saloe is Malisanda, een oom van Palioeran, de stamvader.

Wat den godsdienst aangaat, kan een kern van

Sluiten