Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem. Luyke kreeg den indruk, dat deze meer af wist van dergelijke zaken en vroeg hem ronduit of hij, daar hij iemand scheen te zijn, die met de werken der duisternis bekend was, geen tegenmiddel wist om zijn neef te bevrijden van dien aanval in den boom. De man antwoordde dat hij daartoe juist was gekomen en zou trachten het te doen. Toen de zendeling na twee dagen terugkwam, was de zieke reeds merkbaar beter en acht dagen later kon hij reeds opstaan en loopen. Luyke zegt, dat hij niet weet hoe het tusschen dien oom en neef is toegegaan, maar wèl dat het niet op Christelijke wijze is geweest. Hij noemt in een anderen brief een gebruik om een paar centen te wikkelen in een stukje papier, waar de naam op is geschreven van iemand dien men uit den weg wil ruimen. Die centen zijn met de gewone bezweringen aan den duivel geofferd, met het verzoek den bewusten persoon te doen sterven en het pakje wordt heimelijk in een doodkist onder het hoofd van het lijk gelegd.

Wat het bijgeloof betreft, schrijft hij over een gelofte van de ouders bij de geboorte van een kind gedaan, om het hoofdhaar alleen bij eene plechtige gelegenheid af te scheren. Daarbij wordt dan een groot feest gegeven. Volgens Luyke hebben de Christenen dit gebruik van de Mohammedanen overgenomen.

Sterft eene vrouw bij hare bevalling, dan worden soms het hoofdhaar, de vingertoppen en teenen aan de kist vastspijkerd om te voorkomen, dat zij als Pontianak zal komen spoken.

Een jongmensch, die de poesaka (Luyke noemt ze huisgoden) van zijn ouders had geërfd, een gouden slang en een paar voorwerpen van goud en zilver, liet ze eerst ongemoeid, daar hij niet wist hoe hij er mee om moest gaan. Toen hij echter gedurig wonden aan zijn beenen kreeg, besloot hij ze te verkoopen en de opbrengst te verdeelen tusschen de diaconie en het kerkfonds.

Wanneer kinderen door een zware ziekte worden aangetast, bestaat het gebruik om hen een anderen naam te geven. Dit levert menigmaal bezwaren op voor het verkrijgen van een geboorte- of doopacte om te kunnen trouwen. Geneesmiddelen worden ook wel toegepast bij ziekte. De Ambonee-

Sluiten