Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zen kennen voortreffelijke medicinale planten, maar zijn meestal onvoorzichtig met de maat bij de toepassing er van. Zoo vertelt L,uyke van een kind, aan wie de moeder een mengsel van buskruit, indigo, citroen en kajoepoetiholie had ingegeven. Het kind maakte opeens een, beweging, sloot de cogjes en bleef toen roerloos liggen, totdat het na ongeveer een etmaal overleed.

Bij gelegenheid van een cholera-epidemie behandelde de heer Roskott de menschen met een medicijn, bereid volgens een recept uit een Europeesche courant overgenomen en bestaande uit cognac met kajoepoetiholie en fijne peper, maar later bleek kamfer-spiritus het best te werken.

Een bijgeloof in christelijken vorm is de vrees om de Avondmaalsviering niet bij te wonen, als men deel heeft genomen aan de Voorbereiding. Door geen regen laat men zich in dit geval terughouden. Luyke zegt, dat het te wenschen ware dat hier ieder zulk een vreeze had om zijn goede voornemens en beloften niet na te kunnen komen.

Een paar bizonderheden, die hij in zijn dagboek heeft opgeteekend, zijn nog waard om vermeld te worden.

In October 1860 schrijft hij over twee vrijgelaten slaven, die gedoopt werden. Ze hadden al lang daarnaar verlangd, maar de eigenaars hielden dit gewoonlijk tegen, omdat aan liet Christen worden van slaven hun invrijheidstelling was verbonden. Ze moedigden hen daarentegen wel aan om Mohammedaan te worden, wat bij de mfeesten hunner dan ook geschiedde.

Treurig is wat hij zegt over den invloed van het modernisme onder de Europeesche bevolking in de hoofdplaats Ambon, een invloed, die ook op de inlandsche bevolking terugwerkte. Zoo schrijft hij in Mei 1866, dat men te Ambon bijna over niets anders hoort dan over feesten en gemaskerd bal. De kerk staat zoo goed als leeg, de moderne leeraars preeken het kerkzaam gedeelte der gemeente meer uit dan in de kerk. Een godsdienstig man, bij wien hij een bezoek bracht, zeide, dat hij liever 's Zondags een der preeken las, rlie zijn ouders hem hadden nagelaten. De Hollandsche Courant „de Dageraad", dien hij „Duivelsraad" noemt, wordt op boekverkoopingen gekocht door Amboneesche klerken

Sluiten