Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraagstuk van de duurte en haar invloed op de Zending, door Director Dipper op uitnemende wijze ingeleid, maar er was geen gelegenheid voor. Wij hopen er op terug te komen. Door dr. Gunning werd een niet minder actueel vraagstuk aan de orde gesteld en op heldere wijze werden enkele beginselen besproken, waarbij hij zich natuurlijk bepaalde tot de praktijk in onze eigen Indiëo, die hem uit eigen ervaring bekend was, maar in de discussie werd op dit laatste de aandacht bepaald, terwijl men de algemeene beginselen liet rusten. In de voordracht van Prof. Richter, die weer het groote wereldgeheel overzag en meesterlijk enkele groote lijnen trok, werd ten slotte de tegenstelling: Kontinentaal (of liever Duitsch) en Angelsaksisch scherp geaccentueerd. De overzichten van de noordelijke landen inzonderheid gaven te veel details omtrent het zendingswerk en te weinig inzicht in de „home base".

De kwestie, waarom ten slotte alles draaide en die daarom telkens bij elke discussie naar voren kwam, was deze: zullen de Duitschers naar New-York gaan? Men weet, hoe te Crans bij Genève ten vorigen jare de nieuwe internationale organisatie is voorbereid. Het nieuwe wereld-comité, waarin ook aan Duitschland de aan dit land toekomende plaats is gegeven, zal in October van dit jaar voor het eerst te New-York samenkomen. Zullen de Duitschers er nu aan deelnemen ?

De Duitsche Ausschusz heeft in zijne vergadering van 9 Maart besloten om er niet aan deel te nemen. Het besluit luidt als volgt:

„Zij (de vertegenwoordigers der Duitsche zendingscorporaties) miskennen geenszins de broederlijke gezindheid, die in den wensch tot deelname van de Duitschers aan de Conferentie tot uitdrukking kwam, en willen ook hunnerzijds die gezindheid tot uitdrukking brengen.

Zij gevoelen echter smartelijk het nog heden voortgaande onrecht en geweld, dat de Duitsche Zending en de Duitsche zendelingen ondergaan, en gevoelen zich solidair in het lot van hun volk, dat trots den zoogenaam,den vrede spoedig tot langdurige slavernij veroordeeld zal worden en dat aan

Sluiten