Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Het Engelsche Instituut, opgericht in 1900 door een Japansche Christin, baanbreekster van het hooger onderwijs der vrouw. Vele door deze school gevormde leeraressen zijn werkzaam in de onderscheidene deelen van het Japansche rijk, ook in Formosa, Korea en Mantsjoerije.

Onder de leerlingen is een krachtige afdeeling ontstaan van de Christelijke Jonge Vrouwen-Vereeniging.

5. De Japansche Vrouwen-Universiteit, opgericht in 1901. De school is geen Christelijke in den gangbaren zin des woords, doch velen der leeraren en ook een groot aantal studenten zijn Christenen. Van de afgestudeerde vrouwen zijn de meesten werkzaam op sociaal gebied.

6. De Christelijke opleidingsschool voor vrouwen, geopend in April 1918. Aan het hoofd dezer inrichting staat een dame. Tetsu Yasui, iemand die zch als paedagoge grooten naam heeft gemaakt. De school belooft veel voor de toekomst; zij tracht te vormen Christen-vrouwen, die op velerlei gebied leiding kunnen geven. In korten tijd werd de school reeds populair, zelfs gaf het conservatieve Departement van Onderwijs een tweetal vrouwen in opleiding om gevormd te worden tot inspectrices op het gebied van sociale toestanden.

Bij het vele, dat er nog voor de ontwikkeling der vrouw gedaan moet worden, vormen deze onderwijsinrichtingen met de vele, die er van zendingswege worden geopend, niet meer dan een goed begin. Wordt door den Staat voor het hooger onderwijs jaarlijks 15 millioen yen uitgegeven, dan komt hiervan slechts 105.000 yen ten goede aan de opleiding der Japansche vrouwen. En telkens weer bleek, dat de drang naar onderwijs onder de vrouwelijke bevolking nog grooter is dan onder de mannelijke.

Van de kleine groep ontwikkelde Japansche vrouwen gaat een krachtige invloed uit op haar omgeving. Eenerzijds zijn er, die zich ontplooien als moderne romanschrijfsters, als vrijdenksters of vurige voorstandsters van het socialisme, aan den anderen kant openbaart zich onder haar een levendige belangstelling voor den bijbel en een sterk op den voorgrond treden van Christelijke, vaak ook mystieke vroomheid.

Sluiten