Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

directe prediking onder de heidenen miskende, zoo lag hem toch steeds het onderwijs na aan het hart. Daarin zag hij het middel om tot die kringen van het volk te komen, die voor de directe prediking der Blijde Boodschap ontoegankelijk waren.

In 1906 riep men hem naar Basel om deel te nemen aan de leiding van het zendingswerk. Zooals vanzelf spreekt, werd de Zending in Indië hem toevertrouwd. Zijn rijke ervaring op zendingsgebied kwam nu echter het geheele zendingswerk ten goede. In i9io/'n mocht hij nog eenmaal Indië voor een inspectiereis bezoeken, waar hij aan een belangrijke reorganisatie meewerkte.

Reeds in zijn verloftijd was Frohnmeyer een zeer geliefd spreker op zendingsfeesten en door zijn gloedvolle voordrachten heeft hij de liefde voor de Zending bij velen aangewakkerd en de belangstelling ook in verderaf staande kringen weten op te wekken. Sinds 1909 vertegenwoordigde hij de zendingswetenschap aan de Basler Universiteit; in 1916 verleende hem de theologische faculteit naar aanleiding van het honderdjarig jubileum der zendingsschool de waardigheid van doctor in de theologie.

Frohnmeyer vond bij al zijn drukke werkzaamheden nog tijd tot letterkundigen arbeid en in de laatste jaren zijns levens werd hij buiten zijn wil gewikkeld in den strijd over de theosophie. Hij had het begin der beweging in Indië beleefd en hij kende de beginselen grondig. De uitkomst van zijn historische en apologetische studies heeft hij eenige dagen vóór zijn dood in het geschrift „de theosofische beweging" neergelegd.

Degenen, die dagelijks met hem verkeerden, verliezen in hem een hoogstaanden vriend. Hij liet hun zijn geestelijke meerderheid niet voelen; hij gaf zich zooals hij was, eenvoudig, bescheiden, hartelijk.

In volle kracht naar lichaam en ziel heeft hij in December 1920 zijn zeventigsten geboortedag gevierd. Men rekende er toen op, dat hij even kras nóg vele jaren voor de zijnen en voor de Zending behouden zou blijven. God heeft het echter anders besloten. Tot op het laatste oogenblik onvermoeid werkzaam, heeft hij den arbeid pas uit de hand

Sluiten