Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. het „Business Committee", dat den algemeenen gang van zaken vaststelde en de plaats en tijd, die aan de verschillende onderdeelen konden worden toegekend. II. „Constitution and Finance", welke commissie zich dus met het ontwerpen van de hierboven reeds besproken grondwet der nieuwe organisatie had bezig te houden en de finantiëele regelingen had voor te stellen, voor het bestaan daarvan noodig. III. „International Review of Missions", handelende over het bekende tijdschrift als officiéél orgaan van den Raad. IV. „Literature", welke commmissie over de behoefte aan literatuur voor het zendingsveld rapporteerde. V. „Near East and Work for Moslems", waar vooral de Mohammedaansche problemen ter sprake kwamen. VI. ,,Far East", voor de problemen in het Verre Oosten (vooral Indië en China). VII. „Church and Missions", welke commissie zich vooral bezig hield met het zeer moeilijke vraagstuk van de verhouding van de zendende kerken of corporaties en de door hen gezondenen tot de wordende kerken op het zendingsveld en hun predikers.

Wanneer men nu bedenkt, dat iedere commissie enkele vraagstukken te behandelen en daarover in de algemeene vergadering te rapporteeren kreeg, dat deze rapporten en de daaruit voortkomende conclusies of aanbevelingen in de volle vergaderingen besproken werden; dat bovendien een geheele ochtend gewijd werd aan het onderwerp „Education", waarover den leden tevoren twee zeer belangrijke verhandelingen waren toegezonden, één van Prof. Paul Monroe (de groote nuttigheid van staatsopvoeding en staatsscholen erkennende en min of meer dit stelsel aanbevelende of althans berusting daarin bepleitende) en één van Sir Michael. F. Sadler (met warmte en kracht daartegen opkomende en pleitende voor een vrije school), dan zal het wel duidelijk worden, dat deze 5 dagen niet in ledigheid behoefden te' worden doorgebracht en dat er van een eenigszins diepgaande behandeling van nagenoeg alle onderwerpen, weinig of niets komen kon.

De meeste discussie ontstond over het rapport van genoemde Commissie VII over Kerk en Zending. De hier naar voren gebrachte vraagstukken bleken zeer in aller hart

Sluiten