Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E x p 1 o r e r". De schrijver is J. Alfred Sharp. Het omvangrijk werkje (240 blz.) kost in de hier bedoelde volksuitgave slechts ƒ 1.50 fr. p.p. (De groote editie met tal- van platen en op beter papier kost ƒ4.20).

In de ,Splendid L,ives Series", waarvan alle deelen op enkele weinige na, geheel uitverkocht zijn, liet de Sunday School Union ook een deel verschijnen over L. — Het bereikte een oplaag van 50.000 ex. en heeft tot titel: „T h e Story of David Livingstone, Weaverboy, Missionary, Explore r". De illustratie is ouderwetsch en beteekent niet veel, maar de tekst van B. K. Gregory is goed verzorgd. De prijs is zeer laag: ƒ 1.90 voor een ex. in linnen band.

Reeds in derden druk verscheen een mooi boek over L. geschreven door C. Silvester Horne. Titel: „D a v i d Livingston e". In zijn inleiding zegt de schrijver dat hij meent dat er voor zijn boek naast de vele andere goede biographieën over L. een plaats is, omdat er behoefte blijft aan een bron, die de feiten duidelijk en niet te breed uitgewerkt geeft, waarbij hij zich tot taak stelde „not so much at telling the story as at allowing the story to teil itself". — De uitgever zorgde voor een bizonder duidelijken druk en een 12-tal mooie platen. Bovendien nog voor een kaart. De prijs in kartonband is ƒ2.10 fr. p.p. (250 blz.).

Een gezochte levensbeschrijving is voorts nog het boek van Basil Mathews, getiteld: „L ivingstone the Pathfinde r". In het geheel verschenen reeds 5 drukken, tezamen 35.000 ex. omvattende. Van de 26 platen zijn er 7 naar teekeningen van Prater, daaronder 1 gekleurde. Het boek heeft een onderhoudenden tekst, een chronologisch overzicht van L.'s leven, een register en een duidelijke kaart van de verschillende Zendingsreizen, welke L. maakte. In linnen stempelband kost het fr. p.p. ƒ 2.25.

Van ditzelfde boek verscheen ook een Duitsche vertaling bewerkt door Euise Oehler onder den titel „L ivingstone der Pfadfinde r". Men vindt daarin grootendeels de illustraties van het Engelsche origineel en een gekleurde plaat 'op den stevigen omslag (Prijs ƒ1.90; in

Sluiten