Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Raden" voeren. Wat de v o e r t a a 1-kwestie betreft, schaart hij zich bij de kleine groep dergenen, die aan de Ned. taal op de H.-I.-S. een leidende plaats wilden inruimen naast de Inlandsche taal en niet als voertaal. Hij is van mfeening dat m,et Westersch onderwijs geen Indische nationalisten kunnen worden gevormd, men krijgt enkel halfslachtigen, geen Westerlingen en geen Oosterlingen en in geen geval Indiërs, die Indisch voelen.

In „Pemimpin" van 25 Juli schrijft Soerjopranoto, dat het onderwijs in Indië er op gericht is de menschen te scheiden, arm en dom te houden, ras en volk te doen vergeten. Dat is de wensch van het kapitaal, nadat het de menschen door drainage van Indië tot armoe en domheid heeft laten vervallen. De jongelui denken al bij het begin van de studie hoeveel ze daardoor later wel zullen kunnen verdienen en als het zoover is, vergeten ze de hunnen, hoonen de hadji's, worden hun rasgenooten vijandig en blijven helpers van het kapitaal, vergeten hun ras en volk, worden materialisten, cultuurbedervers. Schrijver wil, dat de school liefde voor het eigen land aankweekt en spot er mee, dat aan de kinderen het „Wien Neêrlands bloed" wordt geleerd en het „Wij leven vrij !" De school moet niet alleen het uitwendige behartigen en een dosis kennis brengen, maar ook innerlijk opvoeden, want technische kennis heeft geen nut als ze later alleen wordt gebezigd om te moorden of chèques te vervalschen. Alle onderwijs moet staan op de basis van de eigen cultuur

In „Darmo-Kondo" van 27 Juli klaagt Soehardjo over den gebrekkigen toestand van het Inlandsch onderwijs en over de beperkende bepalingen omtrent toelating van Inlandsche kinderen tot de Gouvernementsscholen. „Schrijver noemt in verband daarmede het werk van de Zending als een lafenis voor den dorst. Die Zending is zich van haar zedelijke plicht bewust en weet aan het verlangen van de Inlandsche bevolking naar onderwijs eenigszins tegemoet te komen door de oprichting van zendingsscholen. Ren woord van hulde aan de Zending acht schrijver dan ook niet misplaatst. Hij is vol lof over het vele goede, dat deze heeft tot stand gebracht, doch één ding waarmee schrijver zich niet kan

Sluiten