Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleerd. Zijne ouders en zijne geheele familie waren heidenen, en behoorden tot de dansers op de feesten der afgoden. De christelijke waarheden, hun op de school geleerd, maakten diepen indruk op zijn hart en brachten hem tot den Heer. Hij maakte zich vrienden onder de christenen, en begon onze godsdienstoefeningen bij te wonen. Als er afgodische plechtigheden in zijn huis werden gevierd, wilde hij er dagen lang niet nabij komen. Zijne ouders vervolgden hem, vernielden zijne christelijke boeken en dreigden, hem van de familie af te snijden. Toen zij echter bevonden, dat zij hem niet konden dwingen, hielden zij zich stil. Nu begon zijn invloed te werken. Hij ving aan, zijnen ouders en broeders de liefde van Jezus te leeren kennen, en God zegende zijn' arbeid. In het vorig jaar traden zijne ouders en één zijner broeders tot de gemeente toe, en in dit jaar zijne drie overige broeders met hunne vrouwen en kinderen.

Ook zelfs onder de armen zijn er, die door de liefde van Christus gedrongen, hunne meerderen in rang en stand zoeken te behouden. Zoo ontmoette ik - schrijft een zendeling, - een' fraai gekleeden man uit de hoogste kaste en een' armen man, schamel gekleed, die te zamen wandelden en een gesprek hielden. De laatste heette Caleb; hij behoorde tot eene der laagste kasten van het land, maar was een christen. Met moed en nadruk sprak hij van de opstanding uit de dooden en het toekomend oordeel, en verkondigde, dat Jezus Christus de Rechter zou zijn van alle volken der wereld. De aanzienlijke man wandelde dicht bij den christen voort, hoewel hij volstrekt niet onbekend kon zijn met de kaste waartoe deze behoorde, omdat de spraak hem openbaar maakte. Voor eenige jaren zou Caleb het niet gewaagd hebben inet dien voornamen Heer op weg te zijn; nu was hij diens vriendelijke onderwijzer geworden,

In de jongste zendingberichten werd vooral de belangstellende aandacht gaande gemaakt door de werkzaamheid van geloovige vrouwen tot bevordering van het Evangelie. Zoo waren er, die zelve voorgingen in bidstonden, en van

Sluiten