Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(dorpspriester) er bepaald tegen is. Hij zegt, dat de christenen den godsdienst der ongeloovigen volgen, geen offermaaltijden mogen houden en ook de besnijdenis nalaten. En wijl nu de modin zoozeer tegen den christelijken godsdienst gekant is, geeft de loerah ook al maar toe."

Ik. Toch moet ik u vragen: daar gij, zoowel als uw man, nu reeds zoo dikwijls het christelijk onderwijs hebt aangehoord, vindt ge dat onderwijs goed of slecht?

De vrouw. Natuurlijk vind ik dat onderwas goed, omdat het ons leert van alle kwaad ons te onthouden en steeds den rechten weg te gaan.

Ik. Daarom vroeg ik juist, hoe gij zelve hier over denkt, omdat ge eenmaal weet, dat dit eene goede leer is. En is het nu niet beter, dat gij met man en kinderen samen betracht wat goed is? Schikt gij u soms ook in kleeding en spijs naar het oordeel van anderen? Of volgt ge daarin uw' eigen' smaak? Nu, zoo is het met den godsdienst ook. Iedereen kleedt en voedt zich naar zijn eigen genoegen. Anderen kijken er naar, en spreken er over, dat is niet te vermijden, 't Zij ge goed of kwaad, rijk of arm zijt, altijd hebben de menschen iets van u te zeggen. Streeft ge derhalve inderdaad naar het goede, dan moet ge ook alle goede vermaningen opvolgen. Want goed en kwaad, hemel en hel, 't is alles uwe eigene zaak. Gedraagt gij u goed, ge zult er zelf de goede gevolgen van ondervinden. En gedraagt een ander zich slecht, ook dat zal hij zelf moeten dragen. Anderen kunnen u niet behouden of gelukkig maken, zoo min als gij dit anderen kunt doen. We moeten ons hierin aan ons geloof en aan onzen Voorganger, onzen Leidsman houden. Hebt ge wel gehoord, wat de Heer Jezus omtrent den rijken man en den armen Lazarus verhaalde? Wie kon immer denken, dat Lazarus zoo gelukkig en de rijke man zóó ongelukkig zou worden? Waarlijk! het is niet in den rijkdom gelegen, maar wel in ons geloof en in onzen wandel.

De Loerah. Ja, oom! als ik over dit alles ga denken,

Sluiten