Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«De middelen, die men wenscht aan te wenden zijn: in het licht van Gods Woord, gebruik te maken van de ervaring der Protestantsche zendingen gedurende de jongste honderd jaren, en dat wel door christenen van alle Protestantsche vereenigingen, die over de gansche aarde zendingarbeid verrichten; te vergaderen, ten einde met elkander te beraadslagen over de vele belangrijke en teedere punten, die als gevolg van den voortgang der beschaving en den grooten omvang van het zendingwerk op den voorgrond zijn getreden; ten einde de werkkrachten, die ter verbreiding van het «Evangelie van Gods genade" worden aangewend, uit te zetten en te vermeerderen."

Zoo zjj het ook in Amsterdam, wanneer daar Afgevaardigden van nagenoeg al onze zendinggenootschappen en vereenigingen bijeenkomen, om de grondslagen te bevestigen van samenwerking, met behoud van ieders zelfstandigheid, en met het oog op betere verdeeling van den arbeid.

Wat bij dit alles opmerking verdient, is, dat men gaat inzien, dat hoe goed ook de oude wegen voor vroegere tjjden geweest mogen zijn, onze tijd nieuwe eischen stelt voor de zending en dus ook nieuwe wegen wil bewandeld zien. Het Evangelie bljjft onveranderd, als de kracht Gods tot zaligheid; maar de wijze om het tot de volken te brengen vordert herziening en vernieuwing.

Dit zal ook wel van toepassing zijn op het werk van ons Genootschap. Wjj behooren daarbij echter onze zelfstandigheid te bewaren, en vooral getrouw te blijven aan het beginsel in onze Algemeene bepalingen uitgedrukt: wHet planten van het ware en werkdadige Christendom in de harten der menschen."

Bestaat er reden hierop bijzonder te wjjzen ? Wij meenen alleszins. In een door ons zeer gewaardeerd schrijven van Z.Exc, den Minister van Koloniën, wordt de aandacht van ons Bestuur gevestigd op een artikel, voorkomende in een Engelsch blad, dat in Engelsch-Indië, te Singapore, verschijnt. (1) Het komt ons voor, dat de bedoeling van deze ministeriëele missive door velen, in verschillenden zin, miskend is. In verband met den vurigen ijver van de zending vriend en in Engeland en Amerika heeft een artikel als het bedoelde in onze dagen voor ons gewichtige beteekenis. Men wil de tekortkomingen der Nederlanders in de zaak van Christus goed maken; men wil optreden, waar Nederlandsche christenen in

(1) Op dat artikel is veel aan te merken. Ons Bestuur heeft aan het verzoek van den Minister om inlichtingen, enz. voldaan.