Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1888. M1 0.

MAANDBERICHT

van het

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

(90 8te Jaargang.)

I N H O ü D.

1. Vele Akkers, weinig Arbeiders. — 2. Opgave van missiegelden in de Minahassa, ged. 1887. — 3. Nader schrijven van Br. BlEGER. — 4. De BB. Graafland en de Vbies. — 5. Onze Alg. Vergadering van 1888. — 6. Lijst van giften, enz.

1. Vele Akkers, weinig Arbeiders.

Talrijk waren steeds de aanzoeken bij ons Genootschap om arbeiders op akkers, die ons als vruchtbelovend werden aangewezen, en waarheen wij dan ook gaarne van onze evangelieboden zonden hebben afgevaardigd. Tot ons innig leedwezen moesten wij ons in den regel verontschuldigen. Er was een tijd, dat wij ons bereid verklaarden BolaangMongondou onder onze zendingakkers op te nemen. De toebereidselen waren gemaakt, de broeders aangewezen, op geldelijke ondersteuning hadden wij uitzicht, toen de zwarigheden, vanwege de Regeering ons voorgehouden, in den weg traden, en uitstel tot afstel leidde.

Meermalen ontstond sedert bij ons de vraag, of liet afgesloten veld niet langs een' anderen dan den aanvankelijk aangewezen weg zou te betreden zijn, en werkelijk schijnt de gelegenheid daartoe te bestaan, volgens de inlichtingen, die wij van Ds. wielandt , bevestigd door Br. n. graafland , ontvingen en die hier volgen.

Ons Genootschap kan echter de taak niet aanvaarden, bij alles wat ten aanzien van de Minahassa, Savoe en Tinior, maar vooral van Oost-Java reeds op zijne schou-

Sluiten