Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerschte in de vergadering, tot dat de neef van den gedoode met aandoening sprak: »Volgens de oude zeden zou het mijn plicht zijn geweest, den broeder die zooeven gesproken heeft, naar het leven te staan; maar om Christus' wil vergeef ik hem van ganscher harte. Ik zal ook aan mijn' neef, den leeraar te Imabari, van de bekentenis schrijven, die heden hier is afgelegd; ongetwijfeld zal zijn antwoord eene boodschap van liefde en vergeving zijn. Hij weet wel, dat meerderen van hen, die zijnen vader hebben gedood, hier in Sjingoe wonen, en 't is zijn wensch, eenmaal herwaarts te komen, om hun Dien te leeren kennen, die voor ons allen zijn leven liet, en die hem kracht tot vergeven geschonken heeft." Gebed en gezang besloten hierop de vergadering, en de aanwezigen gingen heen met den diepen indruk, dat Gods geest krachtig werkzaam is in Japan.

Maar reeds genoeg bijzondere trekken van den zegenrijken invloed des Evangelies. Een lioogstverblijdend verschijnsel is het ontwaakte streven naar vereeniging, althans gemeenschappelijke samenwerking tusschen de 26 Evangelische zendelinggenootschappen, die thans in Japan arbeiden. Daar is misschien niets, dat der zending meer in den weg staat, dan onheilige genootschaps-ijverzucht en de begeerte om de heidenen ouder een of ander Europeescb kerkverband te brengen, in plaats van zondaars alleen tot den Verlosser van zondaren te leiden en voor het Godsrijk zielen te winnen. Gelukkig dat men dit in Japan schijnt te begrijpen, en vandaar de pogingen die worden aangewend, om, zooals Gützlaff het uitdrukte, »de zonden van het Westen niet naar het Oosten over te brengen," en aan de heidenwereld iets beters te doen aanschouwen, dan het beeld van eene verdeelde en onderling strijdende christenheid. God geve, dat de aangewende pogingen met een' schoonen uitslag worden bekroond!

Opmerkelijk is het voorts, dat het niet enkel eenvoudigen en geringen naar de wereld zijn, in wier hart het Evangelie weerklank vindt, maar ook tal van aanzienlijken en hoog-

Sluiten