Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZWOLLE (Oüd. Afd ). Avereest Raai te IPiudesheim Wij hé Zwolle ROTTERDAM. Door Br. Roskes, Collectegelden van Br.Brouwer , Van N N. uit een boetepotje VLAARD1NGEN. Door Ds. W. L. Riehm: Drie-cents collecte, 19 November-4 Februari Gift van Mej. V\ed. M Xederlandsch Oost-Indië. MAKASSAR. Door Ds J E. Knuttel, Kerstcollectc MENADO. Door Ds Wielandt, Collecte 8 Augustus 1888 ... TOMOHON. Door ür. Louwerier, vaneene Holl. catechisatie, voor Savoe. Giften voor (le Kweekschool en Scholen la de Minahassa. ALKMAAR. Pinkstercollecte Remonstrantsche Gemeente BREUKELEN. Door Ds. .J. van H eerde, Aaudeel in opbrengst Zending collecte 1888 ENSCHEDE LANDSMEER Uit de catechisatiebus van Ds. Hoola van Nooten.. ZWAMMERDAM. Door Ds. Nouhuys, Kwartjes Vereeniging 1887 . Giften voor de Vereeniging tot uitrusting van Zendelingen TON DA NO Uit de catechisatiebus van Br. Rooker Van de BB. Zendelingen, aan contributien (03e Rekening.) AMSTERDAM. Legaat van wijlen L. S Van Mevr. Wed. C. ten Beek, geb. Vos. BREEDE. Bij een kerstboom verzameld ELST. Door ï)s A. F. H. Bliauw, Gift van de Dames E Uit zyne catechisatiebus GOUDER a K . Van den kerkeraad der Nederd. llerv. Gemeente 's gravenHaGE . Door Br. Kreemer, van Vevr. a j 8 GRONINGEN. Door Br. Kreemer, voor Oost-Java. Van Mej. Dobiupa ƒ 2,50, Dames M ƒ 18, Ds. Uaubanton, catechisatie!)us ƒ 15, Prof. Krf. ƒ 25, Prof. van Rhijn ƒ10, Ds. van Veen J 10, Ds. Knottenbelt ƒ 10, Dames de Ranitz ƒ 10, Gemeente Groningen collecte ƒ 45...,. GROOT1GAST Legaat van wijlen Vrouwe H. H. J. v. Eek, echtgen. v. Dr. J. K. Thoden v. Velzen, ein. pred. (na aftrek van successie-rechte»). GROST HUIZEN. Catechisatiebus van Ds. Ketel HAARLEM. Na de toespraak van Br. Kreemer, voor Oost-Java. Bij Ds. Smeding, van N N . J 40, D. ƒ1, Ds. Sm. ƒ 10, N . N. ƒ 1,50. Bij Ds Moeton, catechisatiebus ƒ 2,50, N .N. ƒ 2,50, ƒ 0,50, ƒ 1,60. In dft St. Jans-kerkekamer, N' N ƒ '2,60, ƒ 2 Bij Ds. Wyt, van N.N B\j Ds. Brutel de la Rivière, van Mevr. B Van de Hulpvereenigir.g »de liefde van Christus dringt ons" Voor het lezen der Maandberichten. . ... LAREN. Door Br. Kreemer, voor Oost-Java. Gemeente collecte leiden. Door Br. J. J. Prins, Nieuwjaarsgift van B Voor de Zendelingen, van Mej. E Van de Hulp-Zendeling-Vereeiiiging, door den Heer P Marks Van de Verpleegden in het Oude Mnnuen- en Vrouwenhuis VORCHTEN . Door Ds G. A. vau der Brugghen. uit de catechisatiebus. WAREHU1ZEN. Door Mevr. Meyer, kleine bijdragen ZUTPHEN. T*oor Br Kreemer, voor Oost-Java. Van Hk..... Giften voor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa. AMSTERDAM. Door Ds P. J Heiwig I Pinkstercollecten. Hulpgen. Giften enLegaten. / 10,* 28,— 45,36fc » 0,76 38,60 m 5,— » i2,ea » 8,75£ » 7,62i « 15,— » i y,60 ./ 22,50 >/ 2,50 * 29,20 20,80 » 2000,«/ 5,» 3,50 '» 5,— ff 5,— » 12,50 « 145,50 ff 862,— ff 5,— >» 52,50 7» 4,50 ff 1 ,— ff 2,50 » 20,/f 3,50 11,— » H),— 1,— ff 8<>,— 7ff 11,05 ff 10.— « 116,7.

Behoeften, volgens Raming 1888 ƒ 83975,— Ontvangen tot uit. Februari, voor 1888 66562,40 Zoodat nog noodig bleef J 17412,60

Eerst Ma liet opmaken der balans kan liet juiste slot van rekening worden opgegeven.

TE ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten