Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de adspirantkweekelingen toonen liefde te koesteren voor het werk hunner voorbereiding; terwijl wij aanvankelijk goede verwachting hebben van de jongelingen, die nog in hun proefjaar verkeeren.

De kweekelingen en adspirantkweekelingen ontvingen in de theologische vakken onderwijs van de BB. Dr. W. Fbancken, Az., H. L. Vinke , C. W. van der Por, W. Pu. Scheuer en Dr. J. Th. de Visser . De Director belastte zich met het onderwijs in de practijk en geschiedenis der zending, de paedagogie, de Indische godsdiensten aan dezelfden en met dat in de Bijbelsche geschiedenis aan de jongsten. De Adjunct-director gaf onderwijs in Javaansch, Maleisch. en Indische land- en volkenkunde en de onderwijzer, Br. J. Borst onderwees de elementaire vakken, waartoe o. a. te brengen zijn de Engelsche, Hoogduitsche en Fransche talen, benevens wis-, natuurkunde en geschiedenis. Het onderwijs in muziek, zang, teekenen, timmeren en gymnastiek werd gegeven door privaat-onderwijzers.

De oudere kweekelingen vinden gelegenheid tot oefening in godsdienstige voordrachten, in catechiseeren en zondagschool-onderwijs, en in het geven van onderwijs op eene lagere school. Joustra legde met zeer goed gevolg examen af als onderwijzer, waartoe hij door Br. Borst bijzonder onderwijs genoten had.

De kweekelingen Bezemer en Koning werden tijdelijk aan hunne studiën onttrokken door den dienst bij de nationale militie, dien zij echter, naar wij vertrouwen, binnen vier maanden kunnen vervuld hebben, daar zij, behoorlijk geoefend en voorbereid, aan de wettelijke bepalingen, tot dienstbekorting strekkende, voldaan hebben.

De huiselijke verzorging bleef aan den Adjunct-director en zijne Echtgenoot opgedragen. Onze kweekelingen zijn allen opgenomen in den huiselijken kring. In de leer-, werk- en slaapkamers heerschen orde en netheid en de huiselijke godsdienstoefeningen bevorderen het godsdienstig leven en den broederzin.

En zoo mogen wjj van de opleiding in ons Zendelinghuis goede getuigenis afleggen en de beste verwachtingen koesteren. Onze Vader in Jezus Christus wone daarin voortdurend met Zijnen Geest! Hy zegene het werk der onderwijzers! Hij versterke onze kweekelingen in hunne goede voornemens, en verleene hun op Zijnen tijd de genade van als getrouwe i Evangelieboden te mogen medewerken aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk !

Sluiten