Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dronrijp Eernewonde Van de Kerkvoogdij . Engelum Fin kunt en Hijurn Goutum en Svnchum Gift der catechisanten.. . Giften by aanneming van lidmaten. Grouio Van de Kerkvoogdij Kalium, Giften der catechisanten ii voor het lezen der Maandberichten i van het leesgezelschap " bij huisbezoek ir bij aannemen van lidmaten ' vau enkelen . .. » van de Kerkvoogdy Van de Jongelings Vereeniging ... » <» Mannen vereeniging • v Centsvereeniging Hardegarijp Giften der catechisanten w bij aanneming van lidmaten Hempens en Teems. Kerstcollecte ƒ 9,22$, P. C. ƒ8,58 Giften der catechisauten ii bij aanneming van lidmaten Van de Diaconie • Huizum Van de Kerkvoogdij Giften by aanneming van lidmaten Gift v.in Mevr. L) — Giften ingezameld door J. Kaastra ƒ 6,40, T. Hoekstra ƒ 4. J. v. d. Broek ƒ 4,50 Jelsum Uit het legaat van Pietje Terpstra Kornjum ... Leeuwarden Collecte bij de Najaars-vergadering 18 November 1888 Giften van 9 Begunstigers Gift van W. W. dienstbode ƒ 2,50, van K. Visser ƒ 1 Van de jongens der Evang. Zondags, door tusschenk. der onderwijzers. Giften van catechisanten van Ds. Kamp f 30, van Ds. Jungius ƒ 25, van Ds. Kramers ƒ 20, van Ds. Jas ƒ 23,50, van Ds. Klinkenberg, voor de helft f 55,30 . Giften by aannemen van lidmaten, December 1888 ... Idem idem voorjaar 1889.. Uit het busje van het Diakonessenhuis Van een begunstiger die de stad verliet Van de Dames F. F Van een speel kransje Collecte bij de openb. vergad. v. d. Evang. Broederkring . Op 8 April, van eenige Zendingsvrienden ƒ 4. A. E. ƒ 25, K. E. ƒ 1, wed. K. ƒ 1, twee heilwensehenden ƒ 10 .. Van het Vrouwen Hulpgenootschap (waaronder bydragen stadswezen ƒ 16.12, door Ds. Thodenvan Velzen te Wamsveld ƒ 48.60, door Ds. de Haas te Beetgum f 9.36, door Ds. Flieringa te T"* Menaldum ƒ 7-50, uit de catechisatiebus van den Heer de Bruin ƒ 5, uit die van den Heer Grosjean ƒ4) Lekkum en Miedum Giften van F. F. ƒ 5.25, van catechisanten f 3,40 Marrum en Nijkerk Kerkvoogdij te Marrum Idem te Nykerk Van de catechisanten.... ... Marssum Giften van de catechisanten van Ds. Jentiuk Menaldum Collecte Voorjaars vergadering 1888 Oenkerk, Giekcrk en Wijns. . . Itijperkerk. Gift van Mevr. IJ Schingen en Slappeterp .... Stiens. P. C. ƒ 7,15, andere collecten ƒ 21,51 % Van de Vrouwenvcreeniging ... Giften der catechisanten » by aannemen van lidmaten Voor het lezen der Maandberichten van M. W Rente van kasgeld Pinkstercollecten. ƒ 23,78* '/ 23,20 */""*2,64 » 1,50 ii 10,05 » 7,52 ""*13.— 3,62$ 17,80^ 14,21 2,50 ' 2,-~ 154,88 6,60 3,85 2,50 9,05 2,50* 28,66$ Hulpgen. Giften en Legaten. ƒ 10,» 515,-

Sluiten