Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzitter, met de gemeente, Gode opgedragen, nadat deze door den Eedenaar Br. C. A. van Rhijn, Hoogleeraar te Groningen, op bezielende wijze, naar aanleiding van Jezus gelijkenis van het zuurdeeg (Luc. 13: 20, 21), was gewezen op den aard, de bestemming en de voltooiing van het koninkrijk der hemelen, de eenige wereldmonarchie, het rijk der liefde, dat steeds voortgaat te overwinnen, en dat in de toekomst de gansche menschheid ten zegen zal zijn.

Vrienden en Vriendinnen van ons Genootschap, die dit leest, wilt ons steunen door uwe gebeden en door elkander en anderen op te wekken tot krachtige en steeds krachtiger samenwerking. Aan Gods hulp zal het ons dan niet ontbreken.

4. Jubileum van Br. W. Hoezoo.

«Onze Broeder zal in den loop van dit jaar (D. V.) mogen herdenken den dag waarop hij vóór 40 jaren werd afgevaardigd. »Hij is de eenige, die van de in 1849 uitgezonden BroederB in dienst is van ons Genootschap" zoo schreven wij in ons Jaarverslag.

In onze Jaarvergadering wijdde de Voorzitter een warm woord van waardeering aan onzen Broeder, en wij droegen hem en zijn werk Gode op in den gebede , terwijl wij hem daarna onzen gelukweusch overbrachten door middel van den telegraaf.

Hebben wij zóó ter Jaarvergadering, met de daar aanwezige Broeders N. Graafland, C. Poensen, J. Kreemer, M. Brouwer en den hulpprediker J. F. Niks, ons met onzen Br. Hoezoo in den geest mogen vereenigen, het is ons aangenaam te weten, dat men te Samarang hem persoonlijk hulde betoond heeft, gelijk ons bleek uit een bericht, opgenomen in de N. Rotterd.'Courant van Woensdag 28 Augustus, dat hier volge:

«Uit Samarang wordt gemeld: den 18 llen Juli vierde onze geachte stadgenoot, de Heer W. Hoezoo. den veertigjarigen gedenkdag zijner afvaardiging als zendeling van het Nederlansche zendelinggenootschap naar Java. Sedert zijne spoedig daarop gevolgde komst inlndiëtot heden was hij onafgebroken werkzaam hier te Samarang, met kleine tusschenruimte van slechts vier jaren. Alleen in de jaren 1860-1864 stond hij aan het hoofd der bekende missie te Módjó-warnö; gedurende de overige jaren was hij burger, en zeker een der meest achtenswaardige burgers van Samarang, algemeen geëerd als ijverig zendeling, als geloovig en verdraagzaam christen, als man van veelzijdige kennis.

„Van verschillende zijden werd den Heer Hoezoo dan ook heden voormiddag eene rechtmatige hulde gebracht. Zijne ambtgenooten, de gunstig bekende zendelingen Kruyt en Jansz en verscheidene christen Inlanders uit andere streken van Java waren daartoe overgekomen. De leden van den Kerkeraad der Protestantsche gemeente

Sluiten