Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alhier brachten den jubilaris gezamenlijk, bij monde van Ds Radersma hunne gelukwensehen, onder aanbieding van het eerelidmaatschap van hun college en van een stoffelijk bewijs van hunne hoogachting , bestaande in eene nieuwe uitgave der Encyclopaedie van Winkler Prins, in eene eikenhouten kast. De Heer Hoezoo antwoordde in eene treffende toepraak op do tot hem gerichte woorden , die op de aanwezigen diepen indruk maakte. Moge de wensch vervuld worden, dat het den jubilaris gegeven zij, nog tal van jaren tot heil van velen werkzaam te zijn."

Van harte vereenigen wij ons met dezen wensch, die ons te meer verheugt , omdat hij getuigt van waardeering van het werk des zendelings in onze Oost.

5. De Soela-eilanden als zending-post aanbevolen.

De aanvragen om zendelingen, ook naar minder bekende streken van den Indischen archipel vermeerderen steeds. Ons Genootschap kan onmogelijk daaraan voldoen. Eene reden te meer om de aandacht der zendingvrienden te vestigen op het volgende, ons door Br. Schippers, te Ternate geschreven.

Van 2-13 dezer maakte ik eene dienstreis naar het eiland Batjan, ditmaal niet met de mailboot, maar met het Gouvernements stoomschip //Havik". De Resident ging daarmede naar de Soela-eilanden (1) en bracht en haalde mij op de heen- en terugreis naar en van Batjan.

Op de terugreis sprak ZEd. veel over den Soela-archipel, en gaf o. m. als zijne meening te kennen, dat daar eventueel eene zending wel slagen zou.

iiZou U daar eens over willen schrijven?" zoo vroeg ZEd. mij, welke vraag ik natuurlijk toestemmend beantwoordde.

Aangaande genoemde eilandengroep vernam ik van den aldaar geplaatsten posthouder het volgende:

De bevolking behoort tot de zoogenaamde Alfoeren. Zij bedraagt te zamen ± 20 a 25,000 zielen. Ongeveer de helft ging reeds tot het Mohammedanisme over. Doch daarvan zulleu zij (volgens onzen posthouder altijd) gemakkelijk terug komen! Arabieren zjjn er nagenoeg niet. Eerst drie Soelaërs deden de bedevaart. Sènaria, de woonplaats van den posthouder, zou volgens dezen ook eventueel de aangewezen plaats van vestiging voor een' zendeling zijn. Waarmede evenwel de Resident het niet eens is. ZEd. zegt: «Sënana in geen geval, want dat is geheel Mohammedaansch."

De levensmiddelen moeten op Soela nog al goedkoop zijn. De bevolking is er vreedzaam en goedaardig. De posthouder, een Ind.Europeaan, die echter in Nederland werd opgevoed, heeft er niet met ziekten te kampen.

Mocht Uw Bestuur er over denken een' zendeling op de Soelaeilanden te plaatsen, zoo wil ik gaarne trachten nadere onderzoekingen

(1) Gelegen ten Oosten van Celebes en behoorende bij Ternate. Red.

Sluiten