Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens tot hem: '/Mijnheer is toch goed, dat hij ook aan slavinnen kralen geeft."

Wel trachtten sommigen van zijne goedheid misbruik te maken door hem kleine sommetjes geld ter leen te vragen en bleven, toen hij dat weigerde, weg. Maar dat hij ook een klein deel bijdroeg tot eene boete, die de Radja van Parigi, het hoofd ook van Posso, aan deze kampong had opgelegd, deed hem veler genegenheid winnen.

Bij zijn spreken over godsdienstige onderwerpen trachtte hij door kleine verhaaltjes, fabeltjes of gelijkenissen de zaken duidelijk te maken. Daarnaar luisterden de inlanders met groote belangstelling en deze verhaaltjes werden dikwijls weer oververteld, maar, voegt Br. Kruijt er bij, zonder de toepassingen die hij er bij gevoegd had. 't Gaat dien menschen als onzen kinderen; ook zij hebben de fabelen of vertellingen liefst zonder de moraal. Dit neemt echter niet weg dat deze, eenmaal in 't geheugen opgenomen, niet ook misschien op den duur worden toegepast. Ook Bijbelsche verhalen als van David en Goliath maakten diepen indruk.

Voorts werd vooral de belangstelling in zijn persoon gewekt door zijne werktuigen en door zijne geneesmiddelen. Onder de eersten was het inzonderheid een schaaf, die veel bewondering wekte en menige vrouw kwam bij hem om de plankjes waarop zij de boomschors kloppen, glad te schaven.

Vooral echter de medicijnen, die hij geeft en die menigmaal een gunstig gevolg hebben, maken zijn naam in wijden kring bekend en geëerd, zoodat ook van verre soms menschen tot hem komen, die dan echter dikwijls eenige dagen bij hem dienen te blijven, zoodat daarvoor wel haast een afzonderlijk huisje zal moeten worden ingericht. Van het vertrouwen, dat men in hem als geneesheer stelt, maakt hij dan gebruik om hunne bijgeloovigheden ook op dit gebied krachtig aan te tasten en meermalen stelt hij als voorwaarde voor het verleenen van geneesmiddelen den eisch, dat zijne patiënten zich dan ook met geen priesters of priesteressen en hunne bezweringen meer inlaten.

"Al mijne ervaringen te zamen genomen," alzoo eindigt Br. Kruijt dit gedeelte van zijn schrijven, //kom ik tot het besluit, dat het Christendom te Posso een harden strijd zal

Sluiten