Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld geen vrijmoedigheid kan hebben aan het Avondmaal deel te nemen P (1)

13r. Bieger doopte drie van zijne leerlingen uit Solo, een kind te Madioen en drie kinderen te JNgoeloep. Met Kerstmis hoopte hij zekeren Djó-Semitö met zijne kinderen te doopen.

//De vrouw van dezen man", schrijft hij verder, //behoort tot de oude leden der gemeente van Madioen. Zij en hare zuster werden reeds vroeger gedoopt, terwijl nog twee andere zusters zieh bij het oude hielden, tot nu onlangs de eene tot onze gemeente overkwam en zich Elizabeth liet doopen en de andere tot de mohammedaansche Doel-secte overging. Djo-Sëmitö vroeg niet zelf om gedoopt te worden Zijne vrouw vroeg het voor hem. ////Hij durfde niet,"" zei zij, ////omdat hij nog niet veel weet; maar ik leer hem iederen avond iets van het Onze Vader en van de belijdenis des geloofs."" En toch zoo verlegen is de man niet; hij is een streng agent van policie en doet uitstekend zijn' plicht. Ik ben blijde Djö-Sëmitö te mogen doopen, dewijl daardoor zijn huisgezin geregeld wordt en ik vertrouw, dat hij een degelijk man is. Wonderlijk, dat in deze familie drie zusters zijn, die ernstig tot het Christendom overgingen, terwijl ééne zuster ernstig tot het dweepzieke Doel overging.

////Als deze secte vergadering houdt,"" zegt Elisabeth, ////dan komt er wat kijken! Ik ben er eigenlijk bang voor. Dan beginnen ze met dikirren , aldoor de zelfde formules uitstootende. Wat die beteekenen weet ik waarlijk niet. Als ze goed aan den gang zijn, dan dansen zij met, door, onder, boven elkaar tot ze 't schuim op den mond krijgen, en dan ben ik bang, want dan zijn het net krankzinnigen, en als ik mijne zuster dan niet tegen hield, zou zij met het hoofd tegen palen en muren aankomen, neervallen, soms als dood neervallen. Meermalen ben ik bevreesd, dat die menschen dan in die duivelsstuipen zullen blijven; maar zij zeggen: daarvoor behoeft gij

(1) Br. Bieger volgt hier eene andere opvatting dan die bij onze zendelingen tot hiertoe gegolden heeft. Deze beschouwen den Doop als teeken van eerste toetreding. Daarna volgt dieper ingaand onderwijs, opdat de toegetredene, na eenigen tijd als lid der gemeente opgenomen, met meer grond van behoefte aan het Avondmaal kunne deelnemen. De Doop wordt eerst na ernstige voorbereiding toegediend; daarna wordt voor het verkrijgen van het lidmaatschap nadere voorbereiding gevorderd. Red.

4*

Sluiten