Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd weer voor de verzoeking, die hem telkens weer tegenkomt, aangezien de opium daar al even groote plaats in de samenleving bekleedt, als hier in vele kringen de jenever.

Intusschen geven toch al deze ziekten en kwalen den zendeling niet alleen gelegenheid om als geneesmeester des lichaams maar ook om als zendeling , als leeraar van godsdienst en zedelijkheid op te treden. En Br. Wijngaarden stelt dit laatste zoo nadrukkelijk in zijn schrijven als de plicht van den zendeling voor, dat wij ten volle vertrouwen, dat hij ook bij dezen arbeid het eigenlijke doel zijner werkzaamheid steeds voor oogen zal houden.

d. Als vierde middel tot het winnen van genegenheid en vertrouwen noemt hij eindelijk nog den huiselijken omgang met de Battaks, niet alleen daarin gelegen, dat hij hen bezoekt, maar ook daarin, dat hij en zijne vrouw hunne woning voor hen openstellen.

Daarvoor is bepaald de Zondag-avond bestemd. Dan stond hunne woning open en ontvingen zij wie kwam. En een vrij groot aantal maakten daarvan gebruik. Dan werd er gezongen ; er werden platen te zien gegeven en verklaard; er werden raadsels opgegeven of een of ander onschuldig spel gespeeld, domino of schaken, en zóó het gezellige en aangename met het nuttige verbonden. Opmerkelijk is hierbij de mededeeling, dat het schaakspel, waarlijk toch geen kinderspel, bij de Battaks algemeen bekend en zeer geliefd is.

Bij al deze gezelligheid werd toch het hoogere doel niet uit het oog verloren en getracht tevens zaadkorrels van godsdienstige kennis en godsdienstig gevoel uit te strooien, in de hoop dat er soms een in goede aarde mag vallen. Zóó b.v. vooral bij de viering van het Kerstfeest. Ook toen stond des avonds hun huis open en was alles voor de ontvangst van een aantal gasten gereed, zelfs een kerstboom. Ook de onderwijzers uit de naburige kampongs waren overgekomen, vergezeld van eenige leerlingen. Eerst werden het //Eere zij God" en eenige andere liederen gezongen. Daarna de lichtjes van den Kerstboom ontstoken, de beteekenis daarvan verklaard en over Jezus als het licht der wereld gesproken, die ook hun God, Deïbata, in waarheid leerde kennen, ook als de gever van allen zegen; waarbij dit feest in verband gebracht werd niet het doorbreken van de zon na den regenmoesson, waardoor de padi rijp werd, om hun op die wijze de gedachte aan Gods macht en goedheid iets nader te brengen.

Maar al tracht de zendeling, ook Br. Wijngaarden, op deze verschillende wijzen den grond te openen en daarin goed zaad te zaaien, nog is er van vrucht weinig te bespeuren. Trouwens

Sluiten