Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te winnen. Ik geloof, dat dit wel gaan zal. Men nadert hier den Zendeling met vrijmoedigheid; men vraagt hem raad; men komt met zijne zieken tot hem. Vooral door geneeskunde kan men het vertrouwen winnen. Er zijn enkele teekenen, die verblijden en moed geven voor de toekomst; men komt ter kerk, in de catechisatie; de kinderen bezoeken de school, als de Zendeling hen aanspoort. Daarover moeten wij ons verheugen." (1)

En wat onze broeder zich dus had voorgesteld, wat hij zich had voorgenomen, bracht hij in beoefening. Met zijne werklieden werden kerk en woningen hersteld, kerk-, schooien huismeubelen getimmerd, zoodat alles een aanzien kreeg. Hierbij ging hij voor in het werk. De school werd door hem op goeden voet gebracht; ook daar was hij de leermeester der onderwijzers, terwijl hij dan ook het getal leerlingen van dag tot dag zag toenemen. In de godsdienstoefeningen ging hij voor, en de kerk werd meer en meer trouw bezocht; (2) kranken en gewonden vonden bij hem raad en hulp.

Zoo won onze broeder het vertrouwen der bevolking, en niet weinigen kon hij zijne vrienden en broeders noemen. Yeel moet daartoe hebben bijgedragen, dat hij zich met vrucht op de volkstaal toelegde en die weldra, volgens een' bevoegden getuige, met gemak sprak. Dit heeft hijzelf ons nooit geschreven ; doch de vruchten van zijne studiën liggen voorhanden in eene zeer uitvoerige Savoeneesch-Maleische woordenlijst, in een Savoeneesch leesboek, dat hij voor de scholen bestemde, in gezangen voor de godsdienstoefeningen en een en ander dat gebruikt kon worden bij het catechetisch onderwijs, zoodra hij de onderwijzers er toe gebracht zou hebben zich bij hun onderwijs van het Savoeneesch te bedienen. Dit laatste lag nog in de toekomst. Wijngaarden heeft het niet zoover kunnen brengen; doch hij was daartoe op weg door een begin te maken met het opleiden van inlandsche voorgangers, die mettertijd de Maleisch sprekende, sedert jaren van Ambon overgekomene goeroes, zouden vervangen. (3)

(1) Zie het eerste verslag van Wijngaarden in Maandbericht No. 4 van 1890. (2) Zie Maandbericht No. 11 van 1890. (3) Over zijn' schriftelijken arbeid komt een kort artikel voor in bet pas uitgekomen 3de stuk der i/Mededeelingen" van dit jaar.

Sluiten