Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen spreken, maar toch hebben //eerste indrukken" een eigenaardige waarde, ook al worden ze later gewijzigd. Onze lezers zullen het dan ook wel op prijs stellen iets te vernemen omtrent de ervaringen van onzen jeugdigen zendeling, die voor velen in het land geen onbekende is.

Op 6 Mei verlieten Br. Letteboek, en zijne eclitgenoote Soerabaja per stoomschip //Tambora", dat hen na een voorspoedige reis te Timor Koepang bracht. Daar bleven zij een week en hadden in dien tijd uitnemende gelegenheid om met Br. Hdisingh, den Hulpprediker, die Savoe meer dan eens bezocht en er verschillende zaken regelde, over hunne toekomstige gedragslijn te spreken. Met de grootst mogelijke hartelijkheid werden zij er bovendien ontvangen en behandeld door den Resident, den Secretaris en den Controleur. Zaterdagmorgen 23 Mei kwamen zij te Rotti, waar Br. Le Geand aan boord kwam om hen te begroeten, en aan den avond van dien zelfden dag werd Seba bereikt. Dat er veel in onzen Br. en Zr. omging, toen zij de naakte en kale heuveltoppen aanschouwden, tusschen welke voortaan hun woonplaats zou zijn, kunnen wij ons licht voorstellen.

De ontvangst was hartelijk genoeg. Het strand zag zwart van menschen; de posthouder, de Heer Sutheeland, de radja, de gezamenlijke goeroes verwelkomden den nieuwen leeraar ? ter wiens eere de schooljeugd //een schreeuwend, onwelluidend gezang" aanhief. Nog dien zelfden avond werd het oude huis van Br. Wijngaaeden door zijne nieuwe bewoners betrokken; daar hadden zich de vrouwen der onderwijzers en de vier oude diakonessen verzameld om den pandita en zijne echtgenoote haar welkomstgroet te bieden. Den volgenden morgen hielp de gansche bevolking, onder voorgang van den radja, om de meubelen naar het huis te vervoeren, dat op ongeveer een half uur afstand van het strand gelegen is. Van alle zijden kwamen bovendien geschenken.

Maakte de ontvangst op onzen Br. een uitnemenden indruk, heel iets anders moet helaas! gezegd worden van den toestand van school en kerk, dien hij weldra leerde kennen. Zoo als het land is, zoo is het werk; alles is even dor en kaal. Ook in de hoofdgemeente is het onderwijs slecht, zoodat de vorde-

Sluiten