Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De Kost- en Dagschool voor dochters van Hoofden en aanzienlijken te Tomohon (Minahassa).

In zijn jaarverslag over bovengenoemde school schrijft de Directeur, de Heer A. L imbukg , o.a. het volgende:

Was er aan het eind van het vorige jaar reden tot dankbaarheid, ook thans mogen wij niet klagen, liet aantal leerlingen, dat ult°. December 1895 twee en vijftig bedroeg, is thans één en vijftig; één minder dus, en toch zijn wij vooruitgegaan.

Bij die 52 van het vorige jaar toch waren 36 interne meisjes en 11 jongens (1), terwijl wij thans 39 meisjes in huis hebben en slechts 7 jongens de school bezoeken.

Vijftien nieuwe leerlingen zijn in den loop van dit jaar aangenomen, op één enkele uitzondering na allen betrekkelijk jong, wat het vorige jaar van de nieuwelingen niet kon gezegd worden, en zal de school werkelijk vruchten dragen voor het latere leven der kinderen, dan is het van belang, dat zij reeds op jeugdigen leeftijd hier heen komen, daar zij andeTs te kort van de opleiding profiteeren. Onder de 39 meisjes, die wij thans in huis hebben, zijn er slechts 8, die er reeds waren toen wij in April 1894 hier kwamen. Een gevolg daarvan is, dat er onder de oudere meisjes slechts weinigen zijn, die door een langer verblijf wat meer doordrongen zijn van den geest, dien wij zoo gaarne in haar waarnemen, en waardoor zij soms zoo aardig in goede richting kunnen medewerken bij de leiding van de kleineren. De steun der ouderen is een niet te versmaden factor tot het welslagen der opvoeding en vorming van allen. Hij heeft ons dit jaar tengevolge van bovenvermelde omstandigheid nagenoeg geheel ontbroken en dat heeft onzen arbeid niet gemakkelijker gemaakt. Achttien van onze 39 huisgenootjes zijn reeds boven de 11 jaar en daaronder zijn er slechts zes, die wat langer op de school zijn. Ongelukkig zijn dat echter geen karakters, die door zedelijk overwicht op de anderen den toon weten aan te geven en het concert te leiden. In dit opzicht verwacht ik voor de toekomst meer van de kleineren. We hebben er op 't oogenblik 13, die nog geen 9 jaar zijn. Als die zich blijven ontwikkelen in goede richting, zijn er wel bij, waar we mettertijd hulp van zullen hebben.

Dit neerschrijvende wek ik misschien bij den lezer de gedachte, dat wij in het afgeloopen jaar meer dan gewoonlijk moeite hebben gehad met de leiding der meisjes; dit is echter niet zoo, maar er is een zeker iets, dat men niet verkrijgt dan na langer tijd in een beschaafde omgeving te hebben verkeerd, en dat iets,

(1) Wij herinneren, dat met toestemming van het Bestuur op de Dagschool worden toegelaten knaapjes, wier zusters de school bezoeken.