Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een poging, dit jaar gedaan om nog eens in contact 'te koinen met de meisjes, die sedert wij hier zijn, de school verlieten, is uitnemend geslaagd. Mijne vrouw had ze namelijk uitgenoodigd nog eens een paar dagen in ons midden te komen doorbrengen en daartoe de week gekozen, waarin de verjaardag van den ondergeteekende viel. Op drie na namen allen de uitnoodiging aan, en het was recht gezellig ze weer eens met de anderen bij elkander te hebben. Een groote picnic naar het heerlijk gelegen meer van Linow, waar we met de onderwijzeressen, al de leerlingen en anak-piara's (1) der school een zeer aangenamen dag doorbrachten, was het glanspunt der feestelijkheden.

De zeven jongens, die aan de lessen op de school deelnemen, allen betrekkelijk nog jong, hebben mij dit jaar geen aanleiding gegeven berouw te hebben van hun toelating. De school bleef Meisjesschool in alle opzichten, zoodat ik voorloopig de proefneming nog niet behoef te staken; alleen heb ik mij voorgenomen, dit jaar geen jongens toe te laten die ouder dan acht jaar zijn, om zoo langzamerhand den leeftijd der knaapjes te doen dalen.

Ons schooljaar werd weder besloten met een feestje op den laatsten avond voor de kerstvacantie. Met de schoolkinderen, anak-piara's en enkele genoodigden, waaronder de familie's Louwerier en Hooked , vereenigden wij ons te 6 uur om den versierden kerstboom, waaraan of waarbij voor ieder kind een geschenkje te vinden was, ons van wege het Bestuur der school toegezonden. Het was een vroolijk gezicht, alles licht en leven! en met een dankbaar gemoed ging dien avond ieder ter ruste.

Aanmerkelijke verbeteringen zijn in den loop van dit jaar aangebracht aan de gebouwen en schoolmeubelen. Zij hebben echter veel geld gekost, reeds meer dan voor onderhoud en reparatie beschikbaar was, zoodat nog geen begin kon worden gemaakt met de vernieuwing der onderbalken van het hoofdgebouw, hoewel iedere nieuwe aardbeving ons meer en meer overtuigt van de noodzakelijkheid daarvan. Zoo spoedig mogelijk hopen wij er dan ook mede te beginnen en daarvoor hoofdzakelijk de gelden te besteden, die voor 1897 voor onderhoud en reparatie zijn uitgetrokken.

Wij mogen dit Jaarverslag niet besluiten zonder de dankbare erkenning van Gods hulp en bijstand, die ons weder het voorrecht schenkt, terug te zien op een jaar, waarin zeker van de school zegen is uitgegaan. Moge Ilij dien zegen bestendigen en onze school nog lange jaren doen bloeien!

Misschien zijn er donkere dagen voor de school aanstaande.

(1) Meisjes, die bij de vrouw des huizes in dienst zijn, meer als kinderen, die verzorgd en opgevoed moeten worden, dan als dienstbaren.