Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tocht van den eenen zendingpost naar den andere zeer moeilijk en eischen een aanhoudend stijgen en dalen, langs steile hellingen en kronkelende paden. Enkele van die hellingen zijn nog met maagdelijk bosch bedekt; het meeste hout is echter onder den bijl gevallen, om den grond, dien men spoedig uitput, voor rijstbouw te doen dienen.

Het klimaat is niet ongezond, indien men zich in acht neemt voor de snelle temperatuurwisseling. Er zijn twee natte en twee drooge jaargetijden; de hoogste thermometerstand door onzen zendeling waargenomen was 88° F., de laagste, 's morgens vroeg, was 64°.

Wat den geestelijken toestand zijner kleine gemeente aangaat, verblijden wij ons over gunstiger berichten dan die het vorig verslag gaf'. Klaagde hij daar: //van schuldgevoel hebben de Karo-Bataks geen begrip, wel van het overtreden der overgeleverde gewoonten," bij zijne aanhangers ontdekt hij een ontwakend besef van onvoldaanheid met zich zeiven, van zonde. Wel is hij voorzichtig ten opzichte van mooie woorden, want men weet wel //hoe mijnheer het hebben wil." Maar hun gedrag, en soms eene half verlegen afgelegde bekentenis, was hem het bewijs van dit gevoel. Daarenboven onderscheiden zij zich door netheid in voorkomen en kleeding, waarbij weder gewaakt moet worden tegen nabootsing van den Europeaan; maar ook door toeneinenden ijver, behulpzaamheid en toewijding aan den persoon van den zendeling. Zoo schiet het uitgestrooide zaad langzaam op.

Het bleek onzen zendeling, dat de Bataks hooger staan dan men bij eerste kennismaking, met hun weinig sympathiek uiterlijk, vermoeden zoude. Hunne huizen, gereedschappen, kleeding, wapenen, versierselen en letterschrift leveren hiervan het bewijs.

Zijn omgang met hen, die vriendschappelijk en vertrouwelijk bleef en door meerdere taalkennis vruchtbaarder werd, heeft hem van vele hunner beschouwingen op de hoogte gebracht en belangrijk is wat hij mededeelt omtrent de zielen, die zij den mensch toeschrijven, welke allen hare eigene namen en werkzaamheid hebben. De eene (soedara) volgt den mensch als zijn schaduw, een beschermengel, wiens heengaan onmiddellijk den dood tengevolge heeft. Een andere (tendi) is het levens6*

Sluiten