Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liaar onschuldig karakter en haddeu er onzedelijke tooneelen plaats. De komst van den zendeling maakte dat enkelen zich schaamden en verwijderden, maar vele gingen hun gang en vooral de oude vrouwen waren door het dolle heen.

Toen het //regen roepen" geen succes had, kon men toch met het planten niet langer wachten. Men besloot dus maar te beginnen; de schooljongens hielpen en de zendeling deed mede. Men at op den akker en in het gebed voor den eten sprak J oustra den algemeenen wensch naar regen voor God uit. Men vond dat zeer bijzonder en uitte de verwachting //nu zal de lang verwachte regen wel niet wegblijven. 1 '

Een paar dagen later kwam de eerste regenbui, langzaam en gestadig, en met stralende gezichten kwam men den zendeling daarop wijzen, die alle eer als //regenmaker" van zich afwees, en hen met nadruk opwekte om alleen en volkomen op God hun vertrouwen te stellen.

3. Een eentoonig stuk.

Zoo noemen wij het Dagboek van Goeroe H. Kolondam te Panta (Poso) dat voor ons ligt; en wij onderstellen dat niet alleen de zendeling (Br. A lb . C. K ruijt ) die het voor ons vertaalde, maar ook de schrijver zelf dit gereedelijk zal toestemmen. Het beslaat 16 paginaas folio, beschreven in het keurige, maar fijne handschrift van genoemden Broeder. Het loopt over heel gewone en heel alledaagsche voorvallen. De goeroe vertelt ons telkens heel getrouw hoeveel kinderen er kwamen leeren, en hoe ze gewoonlijk den volgenden dag of eenige dagen later weder wegbleven; hoeveel menschen er kwamen luisteren naar de Bijbelsche verhalen, en hoeveel, of liever, meestal hoe weinig ze er van bleken te onthouden; van de dwaze vragen, die hem werden gedaan, van onnoozele argumenten, die hij moest aanhooren, en trachten te weerleggen, ja wat niet al, steeds behoorende tot dien gewonen sleur van het alledaagsche leven, tot dat vervelende komen en gaan van dagen en nog weder eens dagen, die alle grootelijks op elkander gelijken, bovenal hierin dat ze alle aanleiding geven tot de aandoenlijke klacht van den profeet: wachter, wat is er van

Sluiten