Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd. Hij heeft ijverig gearbeid, zoolang het dag voor hem was; en vooral de jaarvergaderingen van den Bond profiteerden van zijn gaven van verstand en hart.

Daarna worden de diverse afdeelingen in dezer voege besproken:

Ik wil aanvangen met een jubeltoon, en neem dien over van de Vereeniging Delft, //Loof den Heer mijne ziel, en vergeet geene van zijne weldaden"; gelukkig hij, die in alle omstandigheden des levens, die leus tot de zijne maakt. De afdeeling Delft heeft reden om te juichen; 1895 werd besloten met een ledental van 451, dat in 1896 klom tot 650 leden. Deze uitbreiding had plaats in het laatst van 1896 en vereischte eenige uitgave; daardoor is het finantieel voordeel op de rekening van 1896 nog niet van groote beteekenis.

De ontvangsten bedroegen met inbegrip van het kassaldo van ƒ 8,35 een bedrag van ƒ 630,47, de uitgave voor bodeloon, lectuur, drukwerk, openbare samenkomsten enz. ƒ 200,78}; aan het Genootschap werd afgedragen f 422,—; er bleef een saldo in kas van ƒ7,68}.

Behalve de gewone jaarlijksche openbare vergadering werd nog een bijeenkomst gehouden in de Schoolstraatkerk, waarbij optraden als sprekers de Weleerw. Zeergel. Heeren Dr. A. Drost Dz., predikant te Delft en H. Rooker, hulpprediker te Tondano, en op 27 Nov. 1896 een openbare vergadering in Waalsche kerk, waarbij als sprekers optraden de Heeren G. J. A. Jonker, predikant te Haarlem en A. Kruijt, zendeling te Mödjó-warno, met verlof in Nederland. Eenige leden van Zanglust verleenden bij die gelegenheid hun welwillende medewerking. Voor haar verslag te eindigen wijst de vereeniging Delft hare leden op het hoofdartikel in Maandbericht n°. 1 //Ons jubeljaar" en vraagt per circulaire van hare leden een extra bijdrage als feestgave voor de eerlang 100-jarige en wijst op het edele voorbeeld van Br. Eooker, die als eerste feestgave f 1000 aan het Genootschap schonk.

De toestand der hulpvereeniging Dordrecht geeft geen reden tot juichen, maar toch ook niet tot klagen, daar, zoo zij niet vóóruit, zij toch ook niet achteruit ging. De pogingen om nieuwe leden aan te winnen door het verloten van Boekwerken, haar door zendingsvrienden verstrekt, als ook door het zenden van lectuur hun welwillend uit Rotterdam toegezonden, (waarvoor zij dankbaar is en zich zeer blijft aanbevelen) hadden geen resultaat. Het ledental is p.m. 40 en de storting p.m. ƒ 50 a ƒ 60. De afdeeling Dordrecht spreekt in haar verslag den wensch mit dat de Bondsvergadering niet terneer zal zijn geslagen, want zij zelve is het niet, en zij vertrouwt dat Hij die alles bestuurt en regelt, ter Zijner tijd zal helpen.

Sluiten