Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben. Quinine wordt niet goecl verdragen. Onze broeder meent dat het door het huis komt, waar men nergens kan zitten of men waait weg. Met bescheidenheid meen ik, dat hij climatiseert, en dat het huis er geen goed aan doet. Letteboer is zoo zwak dat hij U niet kan schrijven, ja dat hij met moeite kan loopen naar de kerk. Daar ik naar Bima ga (op Soembawa) dacht ik hem mede te nemen, maar hij wil er niets van weten om nu naar Malang te gaan om de malaria kwijt te raken en wat op krachten, te komen. Nu heb ik hem bewogen om, als ze beiden niet beter zijn wanneer ik 17 Mei a.s. D.V. terug kom, ze alsdan met mij gaan naar Koepang.

Door eene verkeerde vertaling van de preek van Br. Letteboer, door den ouderling, was de kroonprins beledigd geworden in de kerk, daar hij meende bij name genoemd te zijn. Het was geheel de schuld van den vertaler. De zaak is nu in orde. De kroonprins van Seba verkocht Letteboer een prachtig paard voor slechts f 50, een duidelijk teeken dat er niets meer bestaat tusschen hen. Veel hartelijkheid hebben zij dezer dagen van den kleinen man ondervonden. De menschen kwamen waken en oppassen, en verklaarden, wij hebben niets om te geven, maar wij komen waken.

In Februari j.1. kon de mailstoomer door den storm niet ankeren; in het huis van den zendeling was geen korrel rijst meer en aan andere zaken was ook gebrek. De vrouw van den liadja zond van alles, en toen men de volgende maand rijst enz. terugbracht, weigerde de vorstin iets aan te nemen, omdat het dan geen helpen was. Letteboer verklaarde mij dan ook: ik ben al met mijn hart gehecht aan Savoe. Maar die schrikkelijke koortsen! Het gaan van goeroe Pantauw naar Menado, het losloon van het huis en andere zaken zullen dit jaar wel maken dat uwe voorloopige begrooting overschreden wordt. Eerst het volgende jaar hoopt Letteboer dat zijne gezondheid toelaat het nieuwe huis op te zetten. Ik zal dan voor hem kalk op Timor laten branden en hem toezenden. Zoo ook voor het klokkehuis zal ik het hout op Koepang aankoopen. Akelig zuinig is Letteboer. Alüjd is het: wals het Bestuur het maar goedkeurt." Ik ben de laatste om geld weg te gooien, maar wat noodzakelijk is, dat moet. God geve dat onze broeder en zijn vrouw gespaard blijven ; hij wil niet voor October a.s. weg, zoo mogelijk. Zoo het nu noodig is, zal ik hem dwingen om in Mei a.s. met mij mede naar Koepang te gaan".

Met groot verlangen zien wij nieuwe berichten te gemoet. God geve dat ze gunstiger mogen luiden. Wij zijn Br. Niks zeer dank-

Sluiten