Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eischen van het christelijk leven beseft, door luide haar verontwaardiging te kennen te geven; en al reikte men den overtreder, die zijn zonde beleed, de broederhand, men meende hem niet weder in zijn ambt te kunnen herstellen. Zoo werkt langzamerhand het zuurdeeg des Evangelies, en Br. de Munnitc dankt zijn God, en wij doen het met hem, dat hij in deze een mede-arbeider mag zijn van den Heer. God sterke hem en zijn gade en geve steeds meerdere vruchten op den arbeid.

Samarang.

De geschiedenis van deze gemeente vervult ons hart met weemoed. Wij worden door haar naam onmiddellijk herinnerd aan de trouwe werkzaamheid van Br. Hoezoo ; maar haar tegenwoordige toestand moet helaas! allerdroevigst worden genoemd. Vooreerst is Rome er maar al te zeer in geslaagd er verstorend in te grijpen. En dan heeft het Leger des Heils zijn tenten aldaar opgeslagen, en verwarring gesticht door zijn oppervlakkige wijze van arbeiden en zijn minachting der Sacramenten. Het is reeds herhaalde malen voorgekomen, dat bekeerlingen van het Leger bij onzen zendeling kwamen, om den Doop te vragen. Natuurlijk kon daaraan niet zonder meer gevolg worden gegeven: de kennis dezer lieden is in den regel veel te gering.

Br. Ik eg eit tracht in deze verwarring zooveel mogelijk te behouden wat daarvoor vatbaar is. Hij is althans er in geslaagd het grootste deel dergenen, die naar Rome overliepen, van het erf der Protestanten te verwijderen. Merkwaardigerwijze werd hij hierin gesteund door een magistraats-persoon, die zelf Roomsch is, maar de billijkheid erkennende van hetgeen Br. lil eg er wenschte, er toe medewerkte, dat de Roomsche kerk gronden aankocht, waar zij het grootste gedeelte harer bekeerlingen onderbracht. Niettemin blijft ons hart van zorg vervuld voor de kleine schare der overgeblevenen. Wij bidden God dat Hij, kan het zijn, onze zorgen beschame.

En hiermede nemen wij voor dit maal weder van Java afscheid. Vijftig jaren geleden was men in het laatste tijdperk van voorbereiding der J 'ava-missie. Thans hebben wij bijna een halve eeuw arbeids achter den rug. Nog eens, het is hier de

Sluiten