Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als daar zijn, Javaansch, Maleisch en nieuwe talen, werden door de Brs. Roskes en Borst gegeven. De Heer Joz. Schravesande gaf muziekonderwijs, de Heer De Graadw teekenles, onze Bode J. H. Verschoof timmerles en ook voor andere takken van kennis en kunst werd op gewone wijze gezorgd. Ons Zendelinghuis biedt veel ruimte en de krachten voor het onderwijs zijn aanwezig; des te meer reden voor ons, om daarvan gebruik te maken ten dienste van een zoo mogelijk groot getal kweekelingen.

Wij hebben redenen van tevredenheid over de vorderingen der zes ouderen: S. Luinenburö, S. S. de Vries, A. J. Th. Janse , H. K. van Leeuwen, J. H. Neumann, C. A. N. Smit. De Commissie van Onderzoek en Toezicht overtuigde zich daarvan twee malen in het afgeloopen verslagjaar. De twee oudsten brachten thans hun vierde, de vier anderen hun derde studiejaar ten einde. God zegene onze kweekelingen, in wier handen toch ten slotte de toekomst van ons Genootschap ligt.

Onder de binnenlandsche aangelegenheden moet nog het heugelijk feit vermeld worden, dat het Vrouwen-Hulpgenootschap te Rotterdam den 8 Jan. 1897 zijn 75-jarig bestaan mocht herdenken. Natuurlijk liet het Hoofdbestuur zich niet onbetuigd, maar wenschte der Vereeniging hartelijk geluk. Ons Genootschap in het algemeen en onze zendelingen in het bijzonder hebben veel aan haar te danken. In liet afgeloopen jaar verblijdde zij o. a. Br. De Munnik te Këdiri met eene bezending Kerstgeschenken. De bloei, waarin dit Vrouwen-Hulpgenootschap zich mag verheugen, is ons een oorzaak van groote dankbaarheid. De Heer bevestige dit- alles in de toekomst.

In het verslagjaar ontvielen ons door den dood de BB.

A. G. van Anrooy, te Kampen . . 1859 Th . P. Bergsma, » Winterswijk . . 1878 J. CoRSTIUS , '/ Oosternieland. . 1867 P. Knuttel , // JSliedrecht . . 1869 F. T. de Mazure, // Waal en Koog . 1856 A. van Oosten, // Ginneken . . 1872 D. H. H. Tijssen, h Rotterdam. . 1853

Wij gedenken hunner met dankbaarheid voor hetgeen zij voor ons Genootschap deden.

Sluiten