Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSEN. Transp. Baarn ... . Hoogland . . . Leusden Soest Woudenberg Afd. Utrecht Utrecht » Evang.Luth.Gemeente. o Remonstrants. » n Waalsche » • Vrouwen Hulp Zend. Genootschap Afd. Vecht en Veen. Bunnik Loenen a./d. Vecht Maarssen Driebergen Zeist Friesland. Onder afd. Leeuwarden. St. Anna Parochie Beetgum . Bergum Boxum en Blessum Britsum Deinum Eernewoude Goutum en Swichum Grouw Hallum » Jongelingsvereeniging. » Leeskring » Mannenvereeniging . . Hardegarijp Hempens en Teerns Huizum Jelsum Kornjum Leeuwarden » Vrouwenvereeniging. Lekkum en Miedum Marrum en Nijkerk Marssum Menaldum Oenkerk, Giekerk en Wijns. . Oudkerk en Roodkerk Schingen en Slappeterp . . Stiens Warrega Wartena en Warstiens Wier Wirdum Transp. Contributiën en Collecten in Bidstonden. 25,— 83,05 27,85 46,25 ƒ 15,75 » 5,— 10,50 29,75 10,50 67,10 Pinkster- en I Bijdragen vaö | Giften en andere HulpgenootFeestcollecten. j schappen. ƒ 361,75 » 60,50 » 10,50 » 15,75 * 30,50 10,50 » 561,62i ƒ 1233,27è » 29,75 » 2,05 i 11,21 37,81 > 20,62 » 10,05 » 1,40 » 1,45J » 287,50 » 142,824 . 10,50 • 10,50 > 6,16 » 5,25 • 5,604 » 12,— « 10,50 7,— 33,— • 6,694 5,25 2,. 89,— » 7,04 v 24,65 14,50 > 6,20 1,624 » 24,25 9,10 f 743,11 ƒ 288,24 / 16,054 » 23,87 ». 20,70 33,07 a 32,11 15,70 24,30 / 165,81 6,72 1,32 1,40 15,— 12,46 5,46 14,89$ ƒ » 205,75 » 10,— ƒ 215,75 / 25,. 14,85 » 10,— 372,99* Legaten. . 130,99 ƒ 978,23 , 23,12 j 7 604,871

Sluiten